ПРОГРАМИРАЊЕ II ГОДИНА

Опште информације

Наставник

инг Грујић Душан

prof.grujic@gmail.com

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА
  • Развијање способности за прецизно формулисање проблема различите природе:
  • Развијање способности за поступност и систематичност у решавању проблема:
  • Развијање логичког закључивања и критичког мишљења:
  • Развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу алгоритама;
  • Обучавање ученика за анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака;
  • Оспособљавање ученика за писање структурираних програма;
  • Оспособљавање ученика за савладавање модуларног приступа решавању проблема
  • Оспособљавање ученика за савладавање напредних техника у раду са пољима
  • Оспособљавање ученика за савладавање основних техника у раду са показивачима
  • Оспособљавање за израду програма у којима се изводе операције над стринговима
  • Оспособљавање за декларисање. унос и приказивање структура података
  • Оспособљавање за креирање, употребу и извођење операција над датотекама
  • Усвајање основних знања из концепта објекто оријентисаног програмирања
  • Оспособљавање учсника за писање програма у којима се врши креирање основних елемспата Windows апликације
  • Оспособљавање ученика за писање програма у којима се користе најважније компоненте из библиотеке компонената
  • Оспособљавање ученика за писање програма у којима сс формирају класе као сложени типови података
  • Оспособљавање ученика за писање апликација које користе базе података
  • Овладавање коришћењем основних елемената графике
  • Оспособљавање ученика за усвајање основа за даље самостално стицање знања и усавршавање

Учионица

ИСХОДИ 

Ученици су оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развијају (пројектују, пишу и тестирају) програме на језику С.

Садржај предмета

Вежбе :
  • Алгоритми (10 часова)
  • Структура програмског језика (6 часова)
  • Разгранате програмске структуре (18 часова)
  • Цикличне програмске структуре (18 часова)
  • Корисничке функције (10 часова)
  • Једнодимензионални низ (6 часова)
Настаба у блоку:
  • Алгоритми (6 часова)
  • Корисничке функције (6 часова)
  • Једнодимензионални низ (6 часова)

Литература

  • Л. Краус, Програмски језик С са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2014.

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

  • Лабораторијске вежбе 68 часа
  • Настава у блоку 18 часа

 

Подела одељења на групе

Приликом реализације вежби одељење се дели на две групе

 

Место реализације  наставе

  • Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарском кабинету