ПРОГРАМИРАЊЕ III ГОДИНА

Опште информације

Наставник

инг Грујић Душан

prof.grujic@gmail.com

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА
 • Развијање способности за прецизно формулисање проблема различите природе:
 • Развијање способности за поступност и систематичност у решавању проблема:
 • Развијање логичког закључивања и критичког мишљења:
 • Развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу алгоритама;
 • Обучавање ученика за анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака;
 • Оспособљавање ученика за писање структурираних програма;
 • Оспособљавање ученика за савладавање модуларног приступа решавању проблема
 • Оспособљавање ученика за савладавање напредних техника у раду са пољима
 • Оспособљавање ученика за савладавање основних техника у раду са показивачима
 • Оспособљавање за израду програма у којима се изводе операције над стринговима
 • Оспособљавање за декларисање. унос и приказивање структура података
 • Оспособљавање за креирање, употребу и извођење операција над датотекама
 • Усвајање основних знања из концепта објекто оријентисаног програмирања
 • Оспособљавање учсника за писање програма у којима се врши креирање основних елемспата Windows апликације
 • Оспособљавање ученика за писање програма у којима се користе најважније компоненте из библиотеке компонената
 • Оспособљавање ученика за писање програма у којима сс формирају класе као сложени типови података
 • Оспособљавање ученика за писање апликација које користе базе података
 • Овладавање коришћењем основних елемената графике
 • Оспособљавање ученика за усвајање основа за даље самостално стицање знања и усавршавање

Учионица

ИСХОДИ 

Ученици су оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развијају (пројектују, пишу и тестирају) програме на језику С.

Садржај предмета

Вежбе :
 • Једнодимензиона и дводимензиона поља (14 часова)
 • Показивач (8 часова)
 • Функције (16 часова)
 • Стрингови и текстуалне датотеке (16 часова)
 • Структуре и бинарне датотеке (16 часова)
Настаба у блоку:
 • Једнодимензионална и вишедимензионална поља (4 часова)
 • Показивачи (4 часова)
 • Функције (4 часова)
 • Стрингови и текстуалне датотеке (4 часова)
 • Структуре и бинарне датотеке (4 часова)
 • Оператори за рад са битовима (4 часова)

Литература

 • Л. Краус, Програмски језик С са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2014.

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

 • Лабораторијске вежбе 68 часа
 • Настава у блоку 24 часа

 

Подела одељења на групе

Приликом реализације вежби одељење се дели на групе до 10 ученика. Вежбе реализовати у блоку од 2 часа недељно (по свакој групи).

 

Место реализације  наставе

 • Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарском кабинету