Skip to main content

I СМЕНА

ОД 07,15 Ч.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: I,II, III И IV  РАЗРЕД

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА I И II РАЗРЕД

ТРГОВИНА I  И   II РАЗРЕД


II СМЕНА

ОД 13,30 Ч.

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА: I, II, III И IV РАЗРЕД

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА: III И IV РАЗРЕД

УПРАВА ШКОЛЕ