Програмом рада школског Тима за каријерно вођење и саветовање у оквиру Годишњег плана рада Техничке школе у Обреновцу прописали смо три групе активности: каријерно информисање ученика, каријерно учење и каријерно саветовање.

Поред четири стална члана овог Тима који су главни носиоци планираних активности, у реализацију дефинисаних задатака укључују се одељењске старешине, предметни наставници стручних предмета и практичне наставе у наша четири подручја рада (Машинство и обрада метала, Електротехника и Економија, право и администрација). Школа у реализацију овог програма укључује и бројне спољашње сараднике: представнике високошколских установа, представнике основних школа са територије ГО Обреновац, представнике предузећа са којима сарађујемо, консултанта Националне службе за запошљавање, представнике ЈЛС и различитих удружења, као и родитеље ученика школе.

Наш рад обухвата низ активности које оспособљавају појединце било ког узраста током средњошколског образовања, у било ком тренутку њихових живота, да идентификују сопствене способности, компетенције и интересе, да донесу одлуке које се тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије и да управљају токовима својих живота у области учења, рада и других области у којима могу да стекну и примене способности и компетенције.

Циљ каријерног вођења је пружање подршке ученику у одабиру опција унутар расположивих каријерних могућности како би оптимално развио и употребио властите потенцијале у складу са властитим интересовањима и вредностима и тако се остварио и постигао задовољство у професионалном и приватном животу. С друге стране, осим корисности за појединца, каријерно вођење доприноси достизању циљева јавне политике у области образовања и обуке, у погледу веће ефикасности, вишег нивоа и квалитета људских ресурса, унапређења вештина и већег процента успешности у школовању. Такође, доприноси и већој ефикасности на тржишту рада (запошљивости), друштвеном укључивању и активном грађанству.

У оквиру наших КВИС активности најчешће се истовремено реализује више циљева каријерног вођења и саветовања.