Каријерно информисање тиче се доступности корисницима свих информација које су неопходне за планирање, постизање и одржавање запослености и других видова радног ангажовања.

Оно укључује и информације о занимањима, неопходним компетенцијама, стању и трендовима на тржишту рада, перспективама за запошљавање, о могућностима за стицање радног искуства и усавршавања, о акредитованим образовним институцијама и релевантним образовним програмима.

Информисање треба да пружа основу за адекватно доношење одлука о каријери, упућујући појединца на самостално истраживање и формирање критичког односа према различитим изворима информисања. Каријерно информисање реализују саветници за каријерно информисање и остали запослени у центрима за развој каријере, којима могу да пруже подршку представници академске и пословне заједнице. Информисање се може обављати непосредно и посредно, путем штампаних и електронских медија. Такође се може обављати индивидуално и групно, зависно од потреба корисника и расположивих услова.

Разговори са ученицима првог разреда- „Ја у изабраном занимању“ реализују се с циљем упознавања новоуписаних ученика са описом занимања и подстичу се на размишљање како и у којој мери себе виде у занимању. Реализација је поверена наставницима стручних предмета и наставницима практичне наставе.

Разговори са ученицима свих разреда о могућностима наставка школовања након завршетка средње школе. Ученици се прво упућују на брзе и лако доступне изворе информација- посете сајтовима виших школа и факултета. Реализација је поверена одељењским старешинама и чланицама Тима за каријерно вођење и саветовање (даље КВИС), а посебно школском психологу. Посебно се ученицима скреће пажња на могућност планирања и развоја каријере током целог професионалног живота

За ученике завршних разреда организоване су посете високих школа –академских и струковних студија:

 • Машински факултет универзитета у Београду
 • Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије МЕФ
 • Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд
 • Универзитет Сингидунум Београд
 • Висока пословна школа струковних студија ВИПОС, Ваљево
 • Висока школа за образовање васпитача, Пирот
 • Висока туристичка школа, Београд
 • Висока школа за предузетништво и економију (ПЕП)
 • Техникум таурунум
 • Висока бродарска школа
 • Виша пословна школа, Београд и многи други.

Том приликом ученици добијају и одговарајући промотивни материјал и остварују први контакт са представницима тих установа, имају могућност постављања различитих питања како би добили неопходне информације од значаја за доношење одлука о наставку школовања.
Значајно нам је што све наведене институције долазе у посету нашој школи, јер наши ученици ретко сами одлазе у посете високошколским установама због удаљености Београда од територије на којој живе.

Поједине високошколске установе су за наше ученике завршних разреда организовале и различите радионице и предавања с циљем оснаживања ученика да развију и унапреде своје способности, вештине и знања, што је значајно како за наставак школовања, тако и за иницирање запошљавања и самозапошљавања. Поједине радионице су реализоване у нашој школи, док су поједине у просторијама високошколских установа.

 • „Ја као реклама“ ( МЕФ )
 • „Покрени се, промовиши се“ ( МЕФ )
 • PLC управљање (демонстрација рада) -Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
 • Национално предузетништво (ПЕП)
 • Успон вештачке интелигенције (Универзитет Сингидунум)
 • Детекција превара у пословању (Универзитет Сингидунум)
 • Пословна комуникација у међународном окружењу (Универзитет Сингидунум)
 • Организовање посета за ученике наше школе фирмама са којима Школа сарађује- Реални сусрети са светом рада. Школа сарађује са преко 30 малих, средњих и великих предузећа ради реализације практичне наставе за ученике и реализације учења кроз рад у дуалним профилима. Највећи број тих предузећа је на територији наше општине, а мањи број је на територији других општина.

Посебно истичемо посете и обилазак Термоелектрана Никола Тесла, реализацију практичне наставе и учења кроз рад, затим у «Стелит 90» Велико Поље, «Умка» фабрика картона, ЈКП «Топловод обреновац».Претходних година реализовано је неколико посета новој фабрици у Баричу, компанија MeiTa EU са којом школа почиње сарадњу.Посете предузећима организују се с циљем упознавања ученика са делатностима предузећа, организације рада, радне дисциплине и мера заштите здравља и безбедности на раду. Ученици на овај начин стичу општу представу о предузећима и имају могућност да изразе интересовање/жељу у ком предузећу би најрадије реализовали практичну наставу од другог разреда.

Остварујемо значајну сарадњу са консултантом Националне службе за запошљавање, јединица Обреновац, који по позиву долази у нашу школу и ученицима завршних разреда даје значајне информације о различитим занимањима која су тренутно дефицитарна и суфицитарна на територији града Београда, али и Србије. Ученицима представља различите могућности за запошљавање.

Професионални кутакУ школи постоји Каријерни кутак са огласном таблом где се истичу информације о свим презентацијама високошколских установа, датум и време, као и основне информације о установи. Ту је постављен и промотивни материјал установа намењен нашим ученицима.