Каријерно образовање, у складу са концептом целоживотног учења, помаже ученицима да разумеју своје мотиве, вредности и начин на који могу допринети друштву у коме живе.

Обезбеђује им знања о тржишту рада, вештине које их оспособљавају да врше изборе у сфери образовања, рада и живота, а такође их оспособљава да планирају каријеру и припреме се за рад. Програми каријерног образовања треба да омогуће ученицима да преузму активну улогу у сопственом професионалном развоју, успешно одговоре на трендове и „правила игре” која владају на савременом тржишту рада.

Обављање ученичке праксе у одговарајућим предузећима као и учење кроз рад за ученике у дуиалним профилима- с обзиром да уписујемо ученике у три подручја рада, у пет четворогодишњих и шест трогодишњих образовних профила, школа сарађује са преко 30 предузећа. Последњих пет година интензивно смо са нашим партнерима радили на унапређењу сарадње и подизању квалитета пратичне наставе у тим предузећима, све са циљем одговарајуће припреме наших ученика да одмах по завршетку школовања могу да се укључе у свет рада. То значи да кроз похађање практичне наставе у конкретном предузећу ученици стичу одговарајуће компетенције одређеног занимања и радног места. Током тог процеса ученици су под непосредним надзором мајстора/ментора/инструктора, који у сарадњи са наставником практичне наставе прати развој и напредовање ученикових знања, вештина и способности.

Знања и искуства која смо стекли кроз школовање ученика у образовном профилу бравар-заваривач уз подршку ГИЗа, примењујемо и на остале образовне профиле, чиме смо и унапредили практичну наставу за ученике и сарадњу са предузећима. Наши ученици на овај начин постају конкурентни на тржишту рада, лакше долазе до запослења.Ученици на овај начин стичу и искуство функционисања у реалном радном окружењу: комуникација са «колегама», сарадња, поштовање радне дисциплине, поштовање и примена мера заштите здравља и безбедности на раду, функционисање предузећа у целини, поштовање ауторитета надређеног и сл.

У реализацију програма КВИСа укључујемо и родитеље који на часовима одељењског стрешине, као и на часовима блок наставе за различите образовне профиле, ученицима завршних разреда представљају занимање којим се баве, упознају ученике са конкретним примерима изазова из сопствене праксе које није могуће пронаћи у уџбеницима, представљају одабране теме везане за различите аспекте процеса рада у зависности од интересовања ученика. На овај начин свим ученицима се приближе и представе конкретна занимања, али се доприноси и оснаживању појединих ученика чији су родитељи гости-предавачи.

Ученици образовног профила финансијски администратор формирали су и воде виртуелна предузећа. У виртуелном пословном свету почињу од писања бизнис плана, сарађују са партнерима, послују, остварују добит и решавају бројне пословне изазове.

Кроз предмет Предузетништво ученици образовних профила бравар-заваривач, финансијски администратор и електромонтер мрежа и постројења стичу потребна знања и искуства за започињање сопственог бизниса. Већ су се јавиле и конкретне идеје које ће по завршетку школовања бити и реализоване.

Kроз предмет Грађанско васпитање и активности Тима КВИС ученике оспособљавамо за писање CVa, за прављење портфолиа и симулирамо разговор са послодавцем. На овај начин подстичемо и личну одговорност код ученика да процене себе, свој наступ и наступ другова и другарица приликом личне промоције послодавцу.

А) Кроз редовну наставу (теоријску и практичну наставу) -ученици наше школе и њихови наставници унапређују своје дигиталне вештине неопходне за учење и рад у савременим условима на тржишту рада. Циљ је био охрабривање ученика да примене своје дигиталне вештине, покажу своју креативност, као и промоција каријера у области дигиталних технологија. Бавили су се програмирањем, приказом дигиталне писмености коју поседују. Развојем дигиталних вештина код ученика отвара се пут бољој запошљивости.

Б) Ученици другог и трећег разреда образовног профила бравар-заваривач кроз активност у Заваривачкој секцији наше школе, приказују компетенције које су стекли кроз учење стручних предмета и учење кроз рад-практичну наставу реализовану у предузећима . Израдом практичних радова  које свакодневно користимо у школи, ови ученици су показали самосталност и сигурност у раду. Уз надзор наставника сами су извршили припреме за извођење радова, организовали  послове и направили практичне, употребљиве радове. Поред тога што доприносе сопственом личном и професионалном развоју, утичу и на побољшање квалитета школског живота.

Током првог полугодишта наши ученици су урадили неколико практичних радова:

  • Подешавајући сталак за пројектор
  • Дорада две клупе за школско двориште
  • Сто за копир апарат
  • Сталак за заваривање са подесивим држачем за различите положаје заваривања
  • Ручна транспортна колица
  • Троделни пано за школу „Љубомир Аћимовић“
  • Поправка ограде ОШ“14.октобар“ Барич