ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Координатори Драгана Пантелић и Драгана Ђурић

Активности Одговорности Време реализације Индикатори успешности Ресурси
Формирање Ученичког парламента, избор председника, заменика и записничара Ученичког парламента.Упознавање са планом рада Парламента за школску 2020/2021. Договор о начинима сарадње и задужењима Представнци одељењских заједница Ментори Ученички парламент Септембар, 2020. Допринос Годишњем програму рада школе Упућеност чланова Парламента у активности предвиђене Акционим планом рада Ученичког парламента за текућу школску годину Људски ресурси
Упознавање Ученичког парламента са Развојном планом школе и Годишњим планом рада школе за школску 2020/21 и давање предлога, сугестија и мишљења с тим у вези. Тим за развојни план школе Септембар, 2020. Упућеност чланова парламента у активности предвиђене Годишњим школским и Развојним планом за текућу школску годину Људски ресурси
Упознавање Ученичког парламента са Правилником о награђивању и похваљивању ученика. Секретар школе/директор Септембар, 2020. Упућеност чланова парламента у Правилник Подизање мотивационе свести међу ученицима школе за предлоге и сугестије за допуну Правилника. Људски ресурси
Упознавање са Статутом Ученичког парламента и Пословником о раду координатори Септембар – новембар Упућеност ученика у значај правних аката и законских регулатива које им могу олакшати рад и аплицирање на конкурсима Људски ресурси
Подизање нивоа знања и вештина о заштити од насиља у партнерским везама, родној равноправности и ненасилном понашању у адолесцентским везама. Ученички парламент, КЗМ, Вршњачки едукатори, ментор По потреби Број вршњачких едукатора као и број одржаних радионица и обука Људски ресурси
Учествовање на састанцима на локалном, градском и републичком новоу од значаја за рад Парламента Чаланови Парламента или делегирани ученици школе По потреби Број састанака, број присутних чланова Парламента Људски ресурси
Уређење и одржавање школског инвентара и дворишта Ментори Ученички парламент Управа школе Локална самоуправа Септембар – јун, 2020/2021. Обележавање школских улаза Уређење и одржавање школског простора и средине Постављени панои, огласне табле… Људски ресурси Сопствена средства Донације
Сарадња са Вршњачким тимом за посредовање Вршњачки тим за посредовање ППС Ученички парламент Септембар – јун, 2020/2021. Разговори чланова тима са ученицима, по потреби Људски ресурси
Формирање вршњачког тима за едукацију ученика Чл. Тима Ппс Чл. Ученичког парламента Предметни наставници новембар – јун, 2020/2021. Побољшање успеха појединих ученика Људски ресурси
Сарадња са Црвеним крстом Ментори Ученички парламент ППС Црвени крст Септембар – јун, 2020/2021. Реализоване активности у сарадњи са Црвеним крстом Волонтеризам и активизам ученика у хумане и хуманитарне сврхе Акција добровољног давања крви Људски ресурси, логистичка подршка, медији
Сарадња са КЗМ Обреновац, Омладинским фондом Дивац, Саветом за младе, локалном самоуправом, удружењима грађана, институцијама и свима који могу да допринесу и утичу на квалитетет и транспарентност рада Парламента. Ментори Ученички парламент, Управа школе, Партнери у активностима Септембар – јун, 2020/2021. Контакти, партнерски односи на пројектима, број реализованих заједничких активности, укљученост у рад и активности поменутих актера. Наши ресурси, као и ресурси свих поменутих актера
Продаја половних књига и уџбеника Координатори и одељењске старешине ученици Септембар, 2020. Школски базар -Адекватна снабдевеност ученика школе одговарајућом литературом и уџбеницима за рад Људски ресурси Сопствена средства, простор
Учешће у припреми и реализацији пројеката на локалном, градском и републичком нивоу. Координатори, Ученички парламент, КЗМ, Фондација Ана и Владе Дивац, Унија средњошколаца Септембар – ЈУН Број аплицирања, резултати, реализација. Људски ресурси, средства и ресурси партнера на овим и свим будућим пројектима
Учествовање на семинарима, обукама и тренинзима од значаја за рад Парламента. Координатори, Ученички парламент, Септембар – јун Ученици који прођу обуку имаће задатак да то знање пренесу на остале чланове Парламента, а они даље у својим одељенским заједницама. Ово је модел који ћемо примењивати у овим ситуацијама и који ће бити индикатор успешности ове активности. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЧЛАНОВА Парламента, људски, материјални и други ресурси донатора
Стицање звања вршњачих едукатора и омладинских радника у циљу стицања компетенција за оснаживање Парламента у целини. Ученички Парламент, Координатори Цела година Број лиценци и сертификата. Људски ресурси
Сарадња са наставницима члановима Комисије за културну и јавну делатност школе у оквиру одређених активности, као што је организован одлазак ученика у београдска позоришта и др. По потреби. Координатори, Ученички парламент, Комисија за културну и јавну делатност школе Септембар – јун Број заједничких активности. Квалитет. Утицај на друге ученике. Примери добре праксе у локалној заједници. Људски ресурси, сарадња са локалном самоуправом
Сарадња са управом школе ради решавања текућих проблема за ученике Координатори, председништво Парламента, Управа школе, ППС Септембар – јун Број укључених ученика Парламента, резултати и ефикасност. Људски ресурси
Организација и реализација предавања за ученике и родитеље у складу са актуелним интересовањима и проблемима Координатори, Ученички парламент, Управа школе, ППС Септембар – јун Број одржаних предавања, посећеност, резултати и утицаји Људски ресурси
Обележавање Светског дана детета Координатори Ученички парламент Новембар, 2020. Изложба ликовних радова ученика у сврху промовисања светског празника и уређења школског простора Људски ресурси
Обележавање Светског дана волонтера Координатори Ученички парламент ППС Црвени крст Децембар, 2020. Одлазак на Конференцију која се дешава сваке године Активности у оквиру школе Људски ресурси
Волонтирање на пројектима у оквиру школе и ван ње Координатори Ученички парламент Септембар – јун Број волонтерских акција Људски ресурси
Екскурзије и излети за ученике за ученике Ученички Парламент, Директор Тим за организовање излета и екскурзија Септембар – јун Утицај на доношење одлука, прихваћеност предлога, помоћ у процесу реализације, број ангажованих ученика Људски ресурси, материјалне могућности
Организовање матурске вечери Координатори Одељењске старешине Савет родитеља Председништво парламента Управа школе Април и Мај, 2020. Реализација традиционалне прославе матуре. Фотографије Видео запис Људски ресурси
Сарадња са локалним и другим медијима. Координатори Ученички парламент Управа школе, Комисија за културну и јавну делатност школе, Локални медији Септембар – јун Број и квалитет прилога о Ученичком Парламенту Људски ресурси
Одржавање и редовно ажурирање фб странице/инстаграм профила Ученичког парламента у циљу промоције и видљивости рада Парламента Ученички парламент, чалнаови Парламента, наставници и сви заинтересовани Цела година Број постова, посећеност, квалитет прилога, број фотографија, број администратора… Људски ресурси, техничке могућности,
Сарадња са Школским часописом, члановима Новинарске секције и осталим електронским медијима на којима се може промовисати рад Парламента Ученички парламент-чланови у Тиму за промоцију школе Цела година Број постова, посећеност, квалитет прилога, број фотографија, број администратора… Људски ресури Техничеке могућностж
Подстицање развоја самопоштовања, критичког мишљења, креатривности, иницијативе код ученика Ученички парламент, предметни наставници, индивидуално или кроз сарадњу Током године Ваннаставне активности које ће укључити што већи број ученика-Хуманитарне акције -Друштвено користан рад -Израда пројеката Људски ресурси
Спортска дружења(такмичења, турнири, Школске приредбе, манифестације…) Наставници задужени за спортске секције-Ученици, учесници у активностима-Ученички парламент Током године Планирање, организација и реализација свих наведених активности Људски ресурси