(15 ученика) –трогодишње образовање

Ученици раде по технолошким поступцима и методама растављања и састављања склопова и система моторних возила, као и њиховом одржавању. Обављају прегледе и постављају дијагнозу кварова. Уз коришћење алата и уређаја, ефикасно и рационално откањају кварове. Врше подешавање и испитивање рада мотора и моторних возила свих типова. Могућност запошљавања широка.

Предмет из којег раде матурски рад

 

Образовни профил: Економски техничар IV4
Наставни предмет: Рачуноводство
Предметни наставник: Биљана Јевђеновић
Тема завршног рада
I ОБЛАСТ : ПОСЛОВНА СРЕДСТВА ПРЕДУЗЕЋА
1. Основна средства производног предузећа
2. Амортизација основних средстава
3. Прибављање основних средстава
4. Куповина основних средстава
5. Изградња основних средстава
6. Отуђивање основних средстава
7. Продаја основних средстава
8. Утицај поклона ( бесплатан пријем и уступање ) и расходовања на стање основних средстава
9. Документација везана за основна средства
10. Евиденција дугорочних финансијских пласмана
11. Обртна средства предузећа
12. Евиденција потраживања предузећа
13. Евиденција потраживања од купаца
14. Евиденција капитала код Д.О.О.
15. Евиденција потраживања од купаца у материјалном књиговодству
II ОБЛАСТ : БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ
17. Евиденција благајничког пословања у предузећу
18. Евиденција благајничког пословања у банци
III ОБЛАСТ : ЕВИДЕНЦИЈА МАТЕРИЈАЛА, СИТНОГ ИНВЕНТАРА И АБАЛАЖЕ
19. Евиденција набавке материјала у предузећу
20. Евиденција трошења материјала у предузећу
21. Евиденција набавке и трошења ситног инвентара у предузећу
22. Евиденција материјала у материјалном књиговодству
IV ОБЛАСТ : ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА У ПРЕДУЗЕЋУ
23. Трошкови материјала предузећа
24. Нематеријални трошкови предузећа
25. Трошкови амортизације предузећа
26. Трошкови пословања предузећа
27. Трошкови зарада радника
28. Временска разграничења трошкова у предузећу
29. Трошкови производних услуга предузећа
30. Евиденција зависних трошкова набавке у трговини
31. Евиденција трошкова пословања трговинског предузећа
32. Евиденција обавеза према добављачима у материјалном књиговодству
V ОБЛАСТ: КАЛКУЛАЦИЈЕ
33. Калкулације – појам, врсте и значај
34. Калкулација цене трговинске робе
35. Калкулација увоза и извоза робе
36. Калкулација увоза
VI ОБЛАСТ : РЕАЛИЗАЦИЈА РОБА И УСЛУГА
37. Евиденција реализације робе са складишта
38. Евиденција реализације робе преко продавнице
39. Евиденција набавке робе у трговини на велико
40. Евиденција набавке робе у трговини на мало
41. Евиденција интерног кретања робе
42. Евиденција повећања продајне цене робе
43. Евиденција смањења продајне цене робе
44. Евиденција набавке робе од иностраног добављача
45. Набавка робе у своје име и за туђи рачун
46. Евиденција продаје робе на иностраном тржишту
47. Продаја робе у своје име и за туђи рачун
48. Евиденција робе у материјалном књиговодству
VII ОБЛАСТ:ПРИХОДИ И РАСХОДИ У ПОСЛОВАЊУПРЕДУЗЕЋА
49. Пословни расходи предузећа
50. Ванредни расходи предузећа
51. Финансијски приходи и расходи предузећа
52. Пословни приходи предузећа
53. Ванредни приходи предузећа
54. Приходи у пословању предузећа
55. Расходи у пословању предузећа
VIII ОБЛАСТ: ОБЛАСТ УТВРЂИВАЊА ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА
56. Пословне књиге предузећа
57. Финансијски извештаји предузећа
58. Периодични обрачун предузећа
59. Годишњи обрачун предузећа
60. Утврђивање пословног резултата и његова расподела тј. Покриће
61. Укупни приходи предузећа
IX ОБЛАСТ : БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ
62. Краткорочна потраживања у динарима(краткорочни пласмани)
63. Краткорочна потраживања банке – остали краткорочни кредити банке
64. Краткорочне хартије од вредности банке
65. Дугорочна динарска потраживања бaнке (кредитни послови)
66. Дугорочна динарска потраживања (активни банкарски послови)
67. Дугорочне хартије од вредности – емисиони послови банке
68. Евиденција расхода банке
69. Евиденција прихода банке
70. Послови са становништвом банке
X ОБЛАСТ : ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У ПРЕДУЗЕЋУ
71. Готовински платни промет
72. Безготовински платни промет
73. Евиденција новчаних средстава на текућем рачуну
74. Евиденција новчаних средстава и новчаних еквивалената
XI ОБЛАСТ : ИНВЕНТАРИСАЊЕ
75. Евиденција мањкова трговинске робе
76. Евиденција вишкова трговинске робе
77. Евиденција вишкова и мањкова у производном предузећу

Списак изборних предмата

 

Образовни профил : Економски техничар  IV4
Наставни предмет Предметни наставник
Математика Драгана Милновић
Питања за изборни предмет
 1. Рационални алгебарски изрази
 2. Линеарне једначине, неједначине и функције
 3. Степеновање и кореновање
 4. Квадратне једначине, неједначине и функције
 5. Експоненцијалне једначине, неједначине и функције
 6. Логаритамске једначине, неједначине и функције
 7. Тригонометрија правоуглог троугла
 8. Тригонометријске једначине и функције
 9. Полиедри
 10. Обртна тела
 11. Аналитичка геометрија
 12. Низови
 13. Функције, извод функције и примена извода
 14. Финансијска математика
 15. Зајмови
Наставни предмет Предметни наставник
Маркетинг Јелена Бранковић
Питања за изборни предмет
1.Орјентације предузећа према тржишту

2.Дефинисање маркетинга

3.Интегралност,динамичност и интердисциплинарност маркетинга

4.Појам, функције и подела тржишта

5.Сегментација тржишта

6.Маркетиншке стратегије

7.Појам и садржај истраживања тржишта

8.Процес истраживања тржишта

9.План истраживања тржишта

10.Класификација истраживања

11.Извори података у истраживању тржишта

12.Метод посматрања

13.Метод испитивања-личчни интервју

14.Метод испитивања-испитивања поштом или  телефонски интервју

15.МИС

16.Појам и класификација прозвода

17.Микс и марка производа

18.Квалитет,дизајн и паковање производа

19.Животни циклус производа

20.Појам и разввој новог прозвода

21.Процес прихватања производа

22.Појам и поступак одређивања цене

23.Прилагођавање цене

24.Појам и канали дистрибуције

25.Стратегије дистрибуције

26.Маркетиншки посредници

27.Промоција-лична продаја

28.Промоција-унапређење продаје

29.Промоција-публицитет

30.Промоција-економска пропаганда

31.Промоција-директан маркетинг

32.Мотиви и класификација мотива

33.Понашање потрошача

34.Пропагандна кампања

Наставни предмет Предметни наставник
Статистика Љиљана Нешковић
Питања за изборни предмет
I ОБЛАСТ: УВОД

1.      Појам и предмет статистике

2.      Подела и примена статистике

3.      Статистички систем

II ОБЛАСТ: ПРИПРЕМА И СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКОГ ПОСМАТРАЊА

4.      Фазе статистичког истраживања

5.      Припрема статистичког посматрања и дефинисање циља истраживања

6.      Предмет истраживања

7.      Избор извора података и њихове обухватности

8.      Извештајне јединице

9.      Избор метода прикупљања примарних података

10.  Прикупљање примарних података

11.  Контрола и унос података

III ОБЛАСТ: СРЕЂИВАЊЕ И ГРУПИСАЊЕ ПОДАТАКА

12.  Структурне серије

13.  Структурне серије по атрибутивном обележју

14.  Структурне серије по нумеричком обележју

15.  Временске серије

IV ОБЛАСТ: ПРИКАЗИВАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА

16.  Табеларно приказивање статистичких серија

17.  Графичко приказивање структурних серија

18.  Графичко приказивање временских серија

V ОБЛАСТ: ДЕСКРИПТИВНЕ МЕРЕ

19.  Израчунате средње вредности

20.  Позиционе средње вредности

21.  Апсолутне мере дисперзије

22.  Релативне мере дисперзије

VI ОБЛАСТ: РЕЛАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ СТРУКТУРНИХ СЕРИЈА

23.  Релативни показатељи структуре

24.  Статистички коефицијенти

25.  Индекси структуре

VII ОБЛАСТ: КОРЕЛАЦИОНА И РЕГРЕСИОНА АНАЛИЗА

26.  Врсте квантитативних веза и дијаграм распршености

27.  Коефицијент просте линеарне корелације

28.  Прост линеарни регресиони модел основног скупа

VIII ОБЛАСТ: ПОКАЗАТЕЉИ ДИНАМИКЕ ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА

29.  Индивидуални индекси динамике временских серија

30.  Базни индекси

31.  Ланчани индекси

32.  Стопа раста и просечна стопа раста

33.  Индивидуални индекси цене, количине и вредности

34.  Групни индекси по методу агрегата

35.  Групни индекси по методу средњих вредности

IX ОБЛАСТ: ОСНОВИ АНАЛИЗЕ ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА

36.  Линеарни тренд

37.  Анализа сезонских варијација

X ОБЛАСТ: УВОД У ПОСЛОВНУ СТАТИСТИКУ

38.  Појам и предмет пословне статистике

39.  Извори података пословне статистике и организација статистичког истраживања у предузећу

40.  Предузеће као извештајна јединица у статистичком систему

XI ОБЛАСТ: СТАТИСТИЧКО ОБУХВАТАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА

41.  Натурално и вредносно изражавање производње и промета

42.  Утврђивање вредности производње предузећа

43.  Релативни показатељи структуре производње и промета

44.  Индекси испуњења плана производње и промета

XII ОБЛАСТ: СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ДИНАМИКЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА

45.  Апсолутни показатељи динамике производње и промета

46.  Индекси физичког обима производње

47.  Индекси цена

48.  Индекси вредности производње и промета

49.  Анализа линеарног тренда производње и промета

XIII ОБЛАСТ: СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

50.  Приказивање основних средстава

51.  Показатељи стања основних средстава

52.  Структура основних средстава и инвестиције у основна средства

53.  Опрема и њено искоришћење

XIV ОБЛАСТ: СТАТИСТИКА ЗАПОСЛЕНОСТИ

54.  Број запослених

55.  Структура запослених према основним обележјима

56.  Флуктуација запослених

57.  Искоришћење радног времена запослених

XV ОБЛАСТ: СТАТИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТИ РАДА

58.  Продуктивност рада

59.  Начини мерења продуктивности рада

60.  Индивидуални индекси продуктивности рада

61.  Групни индекси продуктивности рада

XVI ОБЛАСТ: СТАТИСТИКА ЗАРАДА

62.  Показатељи зарада

63.  Номиналне и реалне зараде

64.  Индекс номиналне просечне нето зараде

65.  Индекс реалне просечне нето зараде

66.  Зараде и продуктивност рада

Наставни предмет Предметни наставник
Пословна економија Јелена Бранковић
Питања за изборни предмет
 1. Укупан приход-појам и фактори
 2. Пословна средства- основна и обртна
 3. Појам и подела средстава
 4. Подела трошкова према зависности од обима производње
 5. Извори средстава предузећа
 6. Економичност
 7. Рентабилност
 8. Продуктивност
 9. Појам утрошака и трошкова
 10. Циклус ангажовања средстава
 11. Утрошци- појам и подела
 12. Подела трошкова према начину преношења на носиоце
 13. Подела трошкова према елементима производње
 14. Елементи предузећа
 15. Добит
 16. Врсте предузећа
 17. Директна и индиректна продаја
 18. Појам, значај, задаци и организација набавке
 19. Кадровска функција
 20. Транспортна функција
 21. Продајна функција
 22. Послови контроле
 23. Производна функција
 24. Припрема производње
 25. План и контрола производње
 26. Финансијска функција
 27. Врсте планова
 28. Финансијски менаџмент
 29. Интеграциони облици организовања предузећа
 30. Трговински менаџмент
 31. Појам, значај и врсте контроле
 32. Организовање
 33. Управљање људским ресурсима
 34. Производни менаџмент
 35. Стратешко управљање
 36. Маркентиг менаџмент
 37. Вођство- ауторитет и стилови вођства
 38. Оперативно управљање
 39. Управљање- појам и садржина
 40. Пројекти менаџмент
Наставни предмет Предметни наставник
Основе економије Јелена Бранковић
Питања за изборни предмет
I година

 

1.Класична школа политичке економије

2.Савремена схватања политичке економије

3.Друштвена производња

4.Основни фактори производње

5.Производне снаге

6.Производни односи

7.Економски принципи

8.Појам и врста потреба

9.Друштвена подела рада-појам и врсте

10.Друштвени фонд рада

11.Појам и структура националног доходка

12.Потребан производ и вишак производа

13.Услови настанка робне производње

14.Роба и њена основна својства

15.Двојаки карактер рада

16.ДПРВ-појам и структура

17.Прометна вредност (основне карактеристике)

II година

 

1.Основне карактеристике капиталистичког начина производње

2.Капитал

3.Производна функција

4.Постојани и променљиви капитал

5.Новостварена вредност

6.Вишак вредности

7.Акумулација капитала

8.Састави капитала

9.Кружно кретање капитала

10.Стални и оптицајни капитал

11.Појам и врста трошкова производње

12.Цена коштања

13.Профит и профитна стопа

14.Индустријски профит

15.Екстра профит

16.Трговачки капитал

17.Трошкови у трговини

18.Структура продајне цене

19.Појам и извори зајмовског капитала

20.Функције банкарског капитала

21.Акцијски капитал и дивиденда

22.Појам и врсте земљишне ренте

 

III година

 

1.Појам националне економије

2.Привредни развој

3.Привредни раст

4.Макроекономски показатељи привредног разввоја

5.Појам инвестиције

6.Подела и структура инвестиција

7.Пољопривреда

8.Индустрија

9.Трговина

10.Радна снага као фактор привредног развоја

11.Економска политика

12.Привредни систем-појам и компоненте

13.Социјална политика

14.Животни стандард

 

IV година

 

1.Протекционизам и либерализам у међународној трговини

2.Теорија А. Смита

3.Теорија Д. Рикарда

4.Модерна теорија међународне трговине

5.Интраиндустријска трговина

6.Облици заштите домаћег тржишта

7.Мере које директно утичу на цене-царине

8.Појам и врсте царина

9.Ванцаринска заштита

10.Платни биланс-појам и цене

11.Врсте трансакција у платном билансу

12.Неравнотежа платног биланса

13.Пресецање платног биланса

14.Појам и врсте девизног курса

15.Фиксни девизни курс

16.Флексибилни девизни курс

17.Облици међународног кретања капитала

18.Портфолио пласмани

19.Директне стране инвестиције

20.Међународни монетарни систем

 

Наставни предмет Предметни наставник
Монетарна економија и банкарство Даниела Петровић
Питања за изборни предмет
1.      Елементифинансија

2.      Новчана маса

3.      Примарни новац

4.      Монетарни мултипликатор

5.      Кредити – појам и елементи

6.      Монетарна политика – појам и инструменти

7.      Новчано тржиште

8.      Акције

9.      Обвезнице

10.  Берзе

11.  НБС – основнеодредбе

12.  Функције НБС

13.  Органи НБС

14.  Приходи и расходи НБС

15.  Девизне резерве

16.  Пословна банка – појам

17.  Критеријуми за поделу банкарских послова

18.  Органи пословне банке

19.  Оснивање пословне банке – престанак рада

20.  Краткорочни пасивни банкарски послови

21.  Краткорочни активни банкарски послови

 

Наставни предмет Предметни наставник
Рачуноводство Биљана Јевђеновић
Питања за изборни предмет
1.Појам и задаци књиговодства

2.Средства и извори средстава предузећа

3.Инвентарисање,појам,врсте и организација

4.Биланс-појам и врсте

5.Биланс стања

6.Биланс успеха

7.Пробни биланс

8.Пословне промене и њихов утицај на биланс стања

9.Рашчлањивање биланса на конта

10.Конта-појам,облици,врсте и коришћење конта временских разграничења

11.Активна и пасивна конта,појам,врсте и значај

12.Пословне књиге двојног књиговодства

13.Дневник и главна књига и помоћне књиге књиговодства

14.Закључивање пословних књига

15.Књиговодствена документација-појам,подела,контроле и чувања

16.Једнобразно књиговодство-карактеристике и значај

17.Контни план као инструмент једнобразног књиговодства

18.Стална средства-појам,врсте,карактеристике и вредности

19.Прибављање сталних средстава

20.Извори финансирања сталних средстава

21.Отуђивање сталних средстава

22.Пословне књиге сталних средстава са документацијом

23.Благајна,благајничко пословање

24.Текући рачун-отварање и књижења

25.Отворени акредитиви за робу и услуге

26.Менице,појам и књижења

27.Краткорочна потраживања,врсте и књижења

28.Активна и пасивна временска разграничења

29.Набавка материјала по стварним набавним и планским ценама

30.Утрошак материјала са обрачуном одступања од планских цена

31.Набавка и утрошак ситног инвентара

32.Трошкови-појам,подела ( класа С )

33.Трошкови материјала,енергије и ситног инвентара

34.Услуге са карактером материјалних трошкова

35.Амортизација-обрачун и књижење

36.Нематеријални трошкови,врсте и књижења

37.Бруто зараде и бруто накнада зараде

38.Распоред трошкова-група 59

39.Специфичност књиговодствене евиденције трговинских предузећа-калкулација

40.Цене робе у трговини

41.Калкулација цене трговинске робе

42.Разлика у цени трговинске робе,обрачун и књижења

43.Поред на додату вредност – ПДВ

44.Документација везана за набавку робе

45.Евиденција набавке робе

46.Евиденција повећања и снижења продајне цене робе

47.Евиденција мањкова и вишкова трговинске робе

48.Документација везана за великопродају робе

49.Документација везана за малопродају робе

50.Продаја трговинске робе-књижење

51.Остварена разлика у цени и остварени ПДВ

52.Трговачка књига-појам,значај и евиденција

53.Начин вођења трговачке књиге и документација за књижење

54.Спољнотрговински промет и његов значај

55.Увоз робе-карактеристике

56.Документација везана за увоз робе и инструменти платног промета са иностранством

57.Увозна калкулација

58.Увоз робе и књижење

59.Извоз робе-карактеристике

60.Документација везана за извоз робе и инструменти платног промета са иностранством

61.Извозна калкулација-елементи

62.Извоз робе и књижења

63.Комисиони послови-карактеристике и документација

64.Комисиона куповина и продаја

65.Консигнациони послови-карактеристике и документација

66.Укупан приход предузећа

67.Распоређивање укупног прихода

68.Добит као финансијски резултат

69.Распоређивање добити

70.Губитак као финансијски резултат и покриће губитка

71.Годишњи обрачун предузећа

72.Биланс стања трговинских предузећа

73.Биланс успеха трговинских предузећа

74.Извештај о пословању предузећа

75.Елаборат о инвестирању

76.Закључни лист

77.Контни оквир банке

78.Специфичности  банкарског књиговодства

79.Евиденција готовине и готовинских еквивалената

80.Евиденција краткорочних и дугорочних пласмана и кредита

81.Евиденција хартија од вредности

82.Неутрални банкарски послови

83.Евиденција краткорочних и дугорочних депозита и кредита

84.Евиденција основних средстава банке

85.Евиденција обавеза из пословних односа,капитала и резерви

86.Евиденција расхода банке и временских разграничења

87.Евиденција прихода банке

88.Обрачун финансијског резултата банке

89.Биланс стања банке

90.Биланс успеха банке

91.Расподела добити банке и књижења

92.Губитак и књижења губитка банке

93.Годишњи обрачун и извештај банке

94.Рачуноводствено планирање

95.Интерна контрола и ревизија

96.Екстерна ревизија-садржај и извештај ревизора

97.Рачуноводствена анализа

98.Анализа и пословно одлучивање

99.Анализа биланса стања

100.Анализа биланса успеха