(15 ученика) –трогодишње образовање

Ученици раде по технолошким поступцима и методама растављања и састављања склопова и система моторних возила, као и њиховом одржавању. Обављају прегледе и постављају дијагнозу кварова. Уз коришћење алата и уређаја, ефикасно и рационално откањају кварове. Врше подешавање и испитивање рада мотора и моторних возила свих типова. Могућност запошљавања широка.

Образовни профил: Економски техничар IV4
Наставни предмет: Рачуноводство
Предметни наставник: Биљана Јевђеновић
Тема завршног рада
I ОБЛАСТ : ПОСЛОВНА СРЕДСТВА ПРЕДУЗЕЋА
1. Основна средства производног предузећа
2. Амортизација основних средстава
3. Прибављање основних средстава
4. Куповина основних средстава
5. Изградња основних средстава
6. Отуђивање основних средстава
7. Продаја основних средстава
8. Утицај поклона ( бесплатан пријем и уступање ) и расходовања на стање основних средстава
9. Документација везана за основна средства
10. Евиденција дугорочних финансијских пласмана
11. Обртна средства предузећа
12. Евиденција потраживања предузећа
13. Евиденција потраживања од купаца
14. Евиденција капитала код Д.О.О.
15. Евиденција потраживања од купаца у материјалном књиговодству
II ОБЛАСТ : БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ
17. Евиденција благајничког пословања у предузећу
18. Евиденција благајничког пословања у банци
III ОБЛАСТ : ЕВИДЕНЦИЈА МАТЕРИЈАЛА, СИТНОГ ИНВЕНТАРА И АБАЛАЖЕ
19. Евиденција набавке материјала у предузећу
20. Евиденција трошења материјала у предузећу
21. Евиденција набавке и трошења ситног инвентара у предузећу
22. Евиденција материјала у материјалном књиговодству
IV ОБЛАСТ : ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА У ПРЕДУЗЕЋУ
23. Трошкови материјала предузећа
24. Нематеријални трошкови предузећа
25. Трошкови амортизације предузећа
26. Трошкови пословања предузећа
27. Трошкови зарада радника
28. Временска разграничења трошкова у предузећу
29. Трошкови производних услуга предузећа
30. Евиденција зависних трошкова набавке у трговини
31. Евиденција трошкова пословања трговинског предузећа
32. Евиденција обавеза према добављачима у материјалном књиговодству
V ОБЛАСТ: КАЛКУЛАЦИЈЕ
33. Калкулације – појам, врсте и значај
34. Калкулација цене трговинске робе
35. Калкулација увоза и извоза робе
36. Калкулација увоза
VI ОБЛАСТ : РЕАЛИЗАЦИЈА РОБА И УСЛУГА
37. Евиденција реализације робе са складишта
38. Евиденција реализације робе преко продавнице
39. Евиденција набавке робе у трговини на велико
40. Евиденција набавке робе у трговини на мало
41. Евиденција интерног кретања робе
42. Евиденција повећања продајне цене робе
43. Евиденција смањења продајне цене робе
44. Евиденција набавке робе од иностраног добављача
45. Набавка робе у своје име и за туђи рачун
46. Евиденција продаје робе на иностраном тржишту
47. Продаја робе у своје име и за туђи рачун
48. Евиденција робе у материјалном књиговодству
VII ОБЛАСТ:ПРИХОДИ И РАСХОДИ У ПОСЛОВАЊУПРЕДУЗЕЋА
49. Пословни расходи предузећа
50. Ванредни расходи предузећа
51. Финансијски приходи и расходи предузећа
52. Пословни приходи предузећа
53. Ванредни приходи предузећа
54. Приходи у пословању предузећа
55. Расходи у пословању предузећа
VIII ОБЛАСТ: ОБЛАСТ УТВРЂИВАЊА ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА
56. Пословне књиге предузећа
57. Финансијски извештаји предузећа
58. Периодични обрачун предузећа
59. Годишњи обрачун предузећа
60. Утврђивање пословног резултата и његова расподела тј. Покриће
61. Укупни приходи предузећа
IX ОБЛАСТ : БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ
62. Краткорочна потраживања у динарима(краткорочни пласмани)
63. Краткорочна потраживања банке – остали краткорочни кредити банке
64. Краткорочне хартије од вредности банке
65. Дугорочна динарска потраживања бaнке (кредитни послови)
66. Дугорочна динарска потраживања (активни банкарски послови)
67. Дугорочне хартије од вредности – емисиони послови банке
68. Евиденција расхода банке
69. Евиденција прихода банке
70. Послови са становништвом банке
X ОБЛАСТ : ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У ПРЕДУЗЕЋУ
71. Готовински платни промет
72. Безготовински платни промет
73. Евиденција новчаних средстава на текућем рачуну
74. Евиденција новчаних средстава и новчаних еквивалената
XI ОБЛАСТ : ИНВЕНТАРИСАЊЕ
75. Евиденција мањкова трговинске робе
76. Евиденција вишкова трговинске робе
77. Евиденција вишкова и мањкова у производном предузећу