Образовни профил: Електромеханичар за машине и опрему III6
Наставни предмет: Практична настава
Предметни наставник:  Миодраг Петров
Тема завршног  рада
1. Намотавање ротора електромотора брисача стакла аутомобила
2. Пуштање у рад асинхроног мотора прекидачем звезда-троугао
3. Заустављање  асинхроног мотора, увођењем једносмерне струје у намотај статора
4. Склоп за промену смера обртања трофазног асинхроног мотора
5. Израда командног ормана електромоторног погона
6. Ремонт и премотавање трансформатора
7. Ремонт и премотавање алтернатора
8. Поправка и премотавање асинхроних машина
9. Ремонт и премотавање комутаторних мотора
10. Ремонт и премотавање машина једносмерне струје
11. Директно пуштање мотора у рад преко контактора и биметала
12. Одржавање и премотавање синхроних машина
13. Намотавање трансформатора пећи за индукционо загревање
14. Трансформатори за електро-лучно заваривање
15. Прорачу и намотавање трансформатора за исправљаче
16. Ремонт и премотавање комутаторног мотора- мотор усисивача
17. Ремонт и премотавање двобрзинског асинхроног мотора
18. Намотавање електромагнета за испитивање роторског намотаја
19. Премотавање трансформатора са торусним језгром
20. Премотавање машина једносмерне струје са једног напона на други
21. Премотавање мотора са трофазним намотајем у једнофазни намотај