Матурски рад

Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Електричне машине са испитивањем
Предметни наставник: Александар Галић
Тема матурског рада
1.      Анализа паралелног рада трансформатора
2.      Трансформатор учестаности
3.      Трансформатор за напајање статичких усмерача
4.      Пустање у рад асинхроног мотора помоћу пребацивања звезда-троугла
5.      Избор снаге, испитивање исправности и пуштање у рад трофазних АМ
6.      Кварови и ненормална погонска снага у погону асинхроног мотора
7.      Заштита АМ од кратких спојева осигурачима
8.      Зашзита од преоптерећења АМ-биметалним релејима
9.      Захтеви за АМ при пуштању у рад
10.  Одабир склопника, биметалних релеја и осигурача за заштиту мотора
11.  Анализа рада машинског појачавача једносмерне струје (амплидин)
12.  Нашине једносмерне струје са полупроводничким комутаторима
13.  Извршни мотори (сервомотори)
14.  Основни услови за паралелан рад синхроних генератора
15.  Мале синхроне машине-индукторни мотор
16.  Корачни мотори
17.  Заштита синхроног генератора од кратких спојева између статорских намотаја
18.  Заштита од земљоспоја статорског намотаја генератора
Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Електричне инсталације и  осветљења
Предметни наставник: Снежана  Ђоровић
Тема матурског рада
1.      Израда пројекта електричних инсталација за приземну кућу
2.      Израда шројекта електричних инсталација за једну радионицу
3.      Израда пројекта електричних инсталација за спортско игралиште
4.      Израда пројекта електричних инсталација градског типа
Образовни профил: Електротехничар процесног управљања IV2
Наставни предмет: Управљање електромото-рним погоном
Предметни наставник: Александар Галић
Тема матурског рада
1.      Прорачун отпорника за пушзање у рад асинхроног мотора са прстеновима
2.      Регулација брзине мотора једносмерне струје применом исправљача
3.      Примена PLC у управљању електромоторним погоном
4.      Елементи и уређају за управљање и заштиту
5.      Маханичке карактеристике, пуштање у рад и кочење асинхроног мотора
6.      Маханичке карактеристике, пуштање у рад и кочење мотора једносмерне струје
7.      Примена микрорачунара у управљању и регулацији електромоторних погона
Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Електрично покретање
Предметни наставник: Александар  Галић
Тема матурског рада
1.      Стални отпори вуче
2.      Отпор успона – повремени отпор
3.      Отпор инерције маса
4.      Атхезија
5.      Вучна карактеристика локомотиве
6.      Одређивање потрошње електричне енергије воза
7.      Вучни мотор једносмерне струје са редном побудом
8.      Вучни трофазни асинхрони мотор
9.      Састав локомотиве
10.  Основе дизел – електричне локомотиве
11.  Вучно струјно коло код DC-DC преносника
12.  Вучно струјно коло код АC-DC преносника
           13.  Електрично кочење код DЕ локомотива редним моторима
14.  Електрично кочење код DЕ локомотива  асинхроним моторима
15.   Главна струјана кола електричних локомотива
16.   Главни трансформатор на електричним локомотивама
17.  Принцип рада лифта
18.  Погонска машина лифта
19.  Управљање лифтом
20.   Граничник брзине
21.   Електрична инсталација и уређаји лифта
22.   Управљачке табле и дугмад
23.   Прекидачи
24.  Биметални заштитни прекидач
25.   Контактори
26.  Временски релеј
27.   Погонска блокада
28.   Промена смера обртања асинхроног мотора
29.  Заштита електромотора од преоптерећења
30.  Техничка контрола и одржање лифтова
Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Микроконтролери
Предметни наставник: Иван Миленковић
Тема матурског рада
1. Израда пројекта: алармна централа(групни рад-5)
2. Израда пројекта:Температурни регулатор са дисплејем (групни рад-5)
3. Израда пројекта:Програматор за веш машину (групни рад-5)
4. Израда пројекта: регулација рада неонских реклама (групни рад-5)
5. Израда пројекта: регулација рада степ мотора (групни рад-5)
6. Израда пројекта: регулација рада фреквентног регулатора (групни рад-5)
7. Израда пројекта: Сензор нивоа алкохола са дисплејем (групни рад-5)
Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Програмабилни логички контролери
Предметни наставник: Иван Миленковић
Тема матурског рада
1. Релејна управљачка логика (групни рад)
2. Аутоматизација саобраћајне сигнализације (групни рад-4)
3. Аутоматизовани кран крана (групни рад-4)
4. Фатек  PLC симулатор
5. Ethernet i Profinet комуникациони протокол
6. Аутомат за напитке
7. Управљање семафором и осветљењем стадиона ( групни рад-4)
8. Дистрибуирање периферије
9. PLC симулатор
10. Управљање фреквентним регулатором путем  PLC-a( групни рад-4)
11. Архивирање података са PLC-a( групни рад-4)
12. WinCC flexible SCADA апликација( групни рад-4)
13. Проширење LAN мреже( групни рад-4)

Изборни испит

Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Математика 
Предметни наставник: Пантелић Драгана
Питања за изборни предмет
1. Рационални алгебарски изрази
2. Линеарне једначине, неједначине и функције
3. Степеновање и кореновање
4. Квадратне једначине, неједначине и функције
5. Експоненцијалне једначине, неједначине и функције
6. Логаритамске једначине, неједначине и функције
7. Тригонометрија правоуглог троугла
8. Тригонометријске једначине и функције
9. Полиедри
10. Обртна тела
11. Аналитичка геометрија
12. Низови
13. Функције, извод функције и примена извода
14. Неодређени и одређени интеграли
Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Електрична мерења и мерења у електроенергетици
Предметни наставник: Снежана Ђоровић
Питања за изборни предмет
1. Врсте грешака при мерењу и рачун грешака
2. Прибор за електрична мерења
3. Принцип рада инструмената са кретним калемом
4. Амперметар и волтметар – проширење мерног домашаја
5. Омметар
6. Принцип рада електрдинамичких инструмената
7. Ватметар
8. Мерење електричне енергије
9. Мерење отпорности UI методом
10. Витстонов мост
11. Максвелов мост
12. Де Сотијев мост
13. Мерење отпора уземљења Берендовом методом
14. Катодна цев осцилоскопа
15. Блок шема осцилоскопа
16. Коло за синхронизацију
17. Мерење напона и учестаности осцилоскопом
18. Мерење фазне разлике осцилоскопом
19. Напонски мерни трансформатор
20. Струјни мерни трансформатор
21. Дигитални фреквенцметар
22. Блок шема дигиталног мултиметра
23. Претварачи једносмерног и наизменичног напона у ниски једносмерни напон
24. Претварачи једносмерне и наизменичне струје у ниски једносмерни напон
25. Претварачи отпорности у ниски једносмерни напон
Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Електроника и енергетска електроника
Предметни наставник: Снежана Ђоровић
Тема матурског рада
1. Образовање ПН споја
2. Директна и инверзна поларизација ПН споја
3. Једнострани усмерач са диодама
4. Двострани усмерач са диодама
5. Принцип рада биполарног транзистора
6. Карактеристике биполарног транзистора
7. Стабилизација радне тачке
8. Изрази за појачање струје, напона и снаге код појачавача са заједничким емитором
9. Појачавач са заједничким колектором
10. Принцип рада ФЕТ-а
11. Енергетски претварачи
12. Инвертујући и неинвертујући појачавач
13. Пасивна кола за интеграљење и диференцирање
14. Д/А конвертор
15. Снажне диоде
16. Снажни биполарни транзистори
17. Снажни МОСФЕТ транзистори
18. Четворослојне диоде
19. Триодни тиристор
20. Диак и триак
21. Начини укључивања тиристора и триака
22. Начини искључивања тиристора
23. Једнофазна полуталасна шема усмеравања
24. Једнофазна полуталасна шема усмеравања са средњом тачком
25. Трофазна полуталасна шема усмеравања са средњом тачком
26. Принцип рада инвертора
27. Струјни инвертори
29. Инвертори напона
30. Претварачи учестаности
Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Електричне машине са испитивањем
Предметни наставник: Александар Галић
Питања за изборни предмет
1.Сврха машине једносмерне струје
2.Склоп и опис основних делова машине ЈС
3.Намотаји индукта-ротора:основни појмови и правила
4.Нацртати прост омчасти намот са 4 навојна дела и 2 четкице
5.Принцип рада генератора ЈС
6.Принцип рада мотора  ЈС
7.Извођење израза за индуковану ЕМС у намоту ротора-индукта
8.Израз за елктромагнетни момент
9.Комутација у навојку који се налази у зони комутације
10.Магнетна реакција индукта
11.Мотор ЈС са редном побудом
12.Мотор ЈС са оточном побудом
13.Пуштање мотора ЈС у рад
14.Принципи мењања брзине обртања мотора
15.Посебне машине ЈС-елктромашински појачавачи
16.Посебне машине ЈС-машине ЈС са полупроводничким комутаторима
17.Конструкција синхроне машине
18.Принцип рада синхроног генератора
19.Облик поља (МПС) ротора
20.Спрезање намотаја трофазних генератора
21.Магнетна реакција индукта код активног оптерећења
22.Магнетна реакција индукта код индуктивног оптерећења
23.Магнетна реакција индукта код капацитивног оптерећења
24.Приближно одређивање потребне побудне струје при разним оптерећењима
25.Фазорски дијаграм СГ са истакнутим половима оптерећеног радно-индуктивно
26.Поједностављени фазорски дијаграм СГ са истакнутим половима
27.Активна снага у синхронизму и синхрони обртњи момент генератора
28.Моторни режим рада синхроног генератора
29.Релуктантни режим синхроног мотора
30.Дијаграм обртног момента синмхронише машине са истакнутим половима
31.Фазорски дијаграм синхронише машине са цилиндричним ротором
32.Управљање производњом активне снаге
33.Управљање производњом активне снаге
34.Електромашинске осцилације синхронише машине и пригушни намотај
Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Управљање електромоторним погоном
Предметни наставник: Александар Галић
Питања за изборни предмет
1.      Структура и функције система аутоматске регулације.
2.      Врсте оптерецења електромотора.
3.      Основна блок сема аутоматизованог емп.
4.      Основни појмови једнацина кретања.
5.      Трајање прелазних процеса при пустању и заустављању.
6.      Загревање и хладјење електомотора
7.      Избор електромотора за трајни погон са променљивим оптерецењем.
8.      Избор електромотора за интермитиран погон.
9.      Уредјаји за релејно -контакторско управљање
10.  Нацини регулације брзине.
11.  Регулација брзине асинхроних мотора променом броја пари полова.
12.  регулација брзине асинхроних мотора променомуцестаностистатора помоцу тиристора.
13.  Регулација брзинеасихроног мотора помоцу каскадне спреге.
14.  Каскадна веза ел масина  по Крамеровом систему.
15.  Регулација брзине мотора једносмерне струје отпорником у колу ротора.
16.  Регулација брзине МЈС променом побудне струје.
17.  Регулација брзине МЈС системом генератор-мотор..
18.  Регулација брзине помоцу спојнице са електромагнетним пољем.
19.  Електрицна осовина асинхроног мотора.
20.  Електрицна осовина мотора једносмерне струје.
21.  Управљање ЕМП при мрезном напајању електромотора.
22.  Основна сема аутоматског управљања синхроним моторима.
23.  Примена рацунара за програмско управљање електромоторним погоном.
Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Електрично покретање
Предметни наставник: Александар Галић
Питања за изборни предмет
1.Отпори вуче
2.Атхезија и коефицијент ахтезије
3.Вучна сила и кочна сила локомотиве
4.Општа једначина вуче
5.Путни дијаграм кретања возила
6.Мотор једносмерне струје са редном побудом-погонске величине и к-ке
7.Управљање мотора са редном побудом
8.Механичка к-ка и регулација брзине асинхроног мотора у услобима вуче
9.Комутаторски мотори
10.Главни механички делови локомотиве
11.Хватачки уређај код лифта
12.Елементи контактне мреже,напонски нивои и врсте
13.Електровучне подстанице једносмерне струје
14.Електро вучне подстанице наизменичне струје
15.Главно струјно коло локомотиве 441
16.Елементи главног струјног кола локомотиве 441
17.Електрично кочење у монофазним локомотивама-реостатско
18.Електрично кочење у монофазним локомотивама-рекуперативно
19.Управљање трамвајима-регулација брзине и кочење
20.Погонска и управљачка опрема тролејбуса
21.Управљање тролејбусима-регулација брзине и кочење
22.Уређаји код лифтова
23.Јединично управљање лифтова
24.Заштитни и сигурносни уређаји лифтова
Образовни профил: Електротехничар процесног управљања
Наставни предмет: Микроконтролери и програмабилни логички контролери
Предметни наставник:  Иван Миленковић
Питања за изборни предмет
1. Основни појмови
2. Дигитални и аналогни сигнали
3. Логичка кола и логичке операције
4. Сензори и Актуатори
5. Процесори персоналних рачунара и микроконтролери
6. Хардвер
7. Карактеристике CPU-а
8. Меморије
9. Улазно/излазни портови
10. Комуникациони интерфејс
11. Ожичење микроконтролера
12. Програмирање микроконтролера
13. Програмски језици
14. микробасиц
15.  Mикро C
16. Mикро Пасцал
17. Ардуино IDE
18. Програми са LED
19. Тајмер
20. Бројач
21. Ардуино IDE пројекти
1. Основни појмови
2. Дигитални и аналогни сигнали
3. Логичка кола и логичке операције
4. Сензори и Актуатори
5. Процесори персоналних рачунара и процесори PLC-ова
6. Скен циклус
7. Карактеристике CPU-
8. Компактност и модуларност
9. Улазно/излазни модули
10. Комуникациони интерфејс
11. Ожичење PLC-а
12. Програмирање PLC-а
13. PLC програмски језици
14. Лествичасти (Lаddеr) дијаграми
15.  Бит инструкције
16. NO инструкција
17. NC инструкција
18. Програми са једнобитним наредбама
19. Укључивање и искључивање излазних уређаја
20. Самодржање
21. Реализација логичких функција једнобитним наредбама
22. Логичке инструкције
23. Тајмер
24. Бројач
25. Инструкције поређења
26. Математичке инструкције
27. Инструкције премештања и померања података
28. Инструкције за конверзију типа података
29. Инструкције за реализацију комуникационих задатака
30. Прекиди
31. Потпрограми
32. HМИ уређаји
33. SCADA
34. Индустријске мреже