Матурски рад

Образовни профил: Електротехничар рачунара
Наставни предмет: Програмирање 
Предметни наставник: Душан Грујић
Тема матурског рада
1.       Базе података.
2.       Програмирање робота.
3.       Прављење апликација у С#
4.       Динамичке структуре података.
5.       Програмирање игара – квизова погађања, игре меморије и слагалице.
6.       Решавање система линеарних једначина
Образовни профил: Електротехничар рачунара
Наставни предмет: Рачунари 
Предметни наставник: Бранкица Аврам
Тема матурског рада
1. Израда апликације у програмском језику С#.
2. Направити базу података у Microsoft Access Database.
3. Направити базу података у Microsoft Excel Worksheet-Visual Basicu-у
4. Направити базу података у SQL-у
5. Оперативни систем Windows 10: улога, структура, инсталација.
6. 64-битни процесори
7. Истраживачки рад са темом: Вишејезграни процесори.
8. Истраживачки рад са темом: Информациони системи.
9. Матична плоча.
10. Напајање рачунара
Образовни профил: Електротехничар рачунара
Наставни предмет: Основе аутоматског управљања
Предметни наставник: Петар Тепавац
Тема матурског рада
1. Израда макете фотоотпорног претварача
2. Израда макете индуктивног и капацитивног претварача
3. Утврђивање исправности макете индуктивног и капацитивног претварача
4. Израда макете претварача температуре
5. Утврђивање исправности макете претварача температуре
6. Израда макете струјног дискриманатора
7. Израда макете напонског дискриманатора
8. Утврђивање квара на макети двоположајног регулатора температуре
9. Израда макете логаритамског појачавача
10. Израда макете регулације брзине мотора једносмерне струје са импулсним регулатором
11. Израда макете пропорционалног регулатора
12. Израда макете диференцијалног регулатора
13. Израда макете интегралног регулатора
14. Израда макете двопозиционог регулатора
15. Израда макете пропорционално-интегралног регулатора
16. Израда макете пропорционално- диференцијалног регулатора
17. Израда макете пропорционално-интегралног- диференцијалног регулатора
18. Програм симулације старт-стоп комбинације тастера
19. Израда макете управљања процесом пуњења и пражњења резервоара
20. Израда макете аутоматизације паркинга
21. Израда макете процеса пуњења и пражњења резервоара уз мешање течности
22. Израда макете аутоматизације врата складишта
23. Израда макете аутоматизације паковања производа
24. Програм симулације регулације температуре и влажности пластеника
Образовни профил: Електротехничар рачунара
Наставни предмет: Рачунарске мреже и комуникације
Предметни наставник: Петар Тепавац
Тема матурског рада
1. Локалне рачунарске мреже
2. Бежичне рачунарске мреже
3. Равноправне рачунарске мреже
4. Мрежни хардвер
5. Интернет
6. Клијент-сервер архитектура мрежа
7. Сателитски пренос сигнала
8. Мобилне рачунарске мреже
9. Кримповање преносних медијума и провера исправности
10. Bluetooth мреже
11. Монтажа и постављање комутационих уређаја
12. Постављање рачунарске инсталације и физичко повезивање рачунара у мрежу
13. Инсталација мрежног штампача
14. Team Viewer
15. Повезивање рачунара на интернет (MODEM, ISDN, ADSL)
16. Подешавање рачунара за пренос говора (VOIP)

Изборни испит

Образовни профил: Електротехничар рачунара
Наставни предмет: Математика 
Предметни наставник: Драгана Пантелић
Питања за изборни предмет
1.      Рационални алгебарски изрази
2.      Линеарне једначине, неједначине и функције
3.      Степеновање и кореновање
4.      Квадратне једначине, неједначине и функције
5.      Експоненцијалне једначине, неједначине и функције
6.      Логаритамске једначине, неједначине и функције
7.      Тригонометрија правоуглог троугла
8.      Тригонометријске једначине и функције
9.      Полиедри
10.  Обртна тела
11.  Аналитичка геометрија
12.  Низови
13.  Функције, извод функције и примена извода
       14. Неодређени и одређени интеграли
Образовни профил: Електротехничар рачунара
Наставни предмет: Електрична мерења и мерења у електроници
Предметни наставник: Александар Галић
Питања за изборни предмет
1.      Дефиниција мерења
2.      физичке величине (основне и изведене)
3.      Апсолутна и релативна грешка.
4.      Врсте грешака: грубе, случајне, систематске
5.      Класе тачности
6.      Прибор за електрична мерења – стални и променљиви отпорници, кондензатори, калемови, извори напона, трансформатори
7.      Принцип рада инструмента са кретним калемом
8.      Амперметар за једносмерну струју
9.      Волтметар за једносмерну струју.
10.  Проширење мерног опсега за струју; универзална отока
11.  Проширење мерног опсега за напон
12.  Принцип рада електродинамичког ватметра и његова примена
13.  Мерење отпорности UI методом
14.  Мерење снаге код једносмерне струје UI методом
15.  Мерење активне и реактивне снаге у колу наизменичне струје помоћу три волтметра
16.  Мерење активне снаге ватметром
17.  Јединице преноса (дБ)
18.  Чланкасти ослабљивачи. Ћелијски ослабљивачи
19.  Фреквенцијски компензовани ослабљивачи
20.  Осцилоскопи
21.  Блок шема осцилоскопа. Функција појединих делова
22.  Катодна цев
23.  Мерење једносмерног и наизменичног напона, појачања и слабљења, учестаности и фазне разлике калибрисаним осцилоскопом
24.  Снимање полупроводничких карактеристика помоћу осцилоскопа
25.  Трасери
26.  Опште карактеристике и подела електронских генератора
27.  Блок шема К-метра. Мерење фактора изобличења
28.  Дигитални фреквенцметри. Блок шема дигиталног фреквенцметра
29.  Дигитални мултиметри. Опште особине. Блок шема
30.  А/D конверзија методом двојне интеграције
31.  Основно мерно коло с заштитом од погрешног укључивања
32.  Претварање једносмерног напона у ниски једносмерни напон
33.  Претварачи једносмерне и наизменичне струје у ниски једносмерни напон
34.  Блок шема инструмената са микрорачунаром.
35.  Синтетизатори учестаности
36.  Принцип индиректне синтезе.
37.  Принцип директне синтезе
38.  Осцилоскопи са дигиталним памћењем
Образовни профил: Електротехничар рачунара
Наставни предмет: Електроника 1 и 2
Предметни наставник: Душан Грујић
Питања за изборни предмет
1.      N тип полупроводника
2.      Р тип полупроводника
3.      РN спој
4.      Коло за директну поларизацију диоде
5.      Коло за инверзну поларизацију диоде
6.      Једнострани усмерач
7.      Двострани усмерач
8.      Принцип рада и ознака биполарног транзистора
9.      Карактеристике биполарног транзистора
10.  Појачавач са заједничким емитором
11.  Појачавач са заједничким колектором
12.  Радна права и радна тачка
13.  Еквивалентна шема транзистора за наизменични сигнал
14.  Напонско и струјно појачање код појачавача са заједничким емитором
15.  Принцип рада FET-а
16.  Карактеристике FET-а
17.  Појачавач са FET-ом
18.  Принцип рада MOSFET-a
19.  Карактеристике MOSFET-а
20.  Дарлингтонов спој и комплементарни Дарлингтонов спој
21.  Класе рада појачавача
22.  Негативна повратна спрега
23.  Баркхаузенов услов осциловања
24.  Осцилатор са Виновим мостом
25.  Диференцијални појачавач
26.  Инвертујући појачавач
27.  Коло за сабирање са операционим појачавачем
28.  Неинвертујући појачавач
29.  Коло за одузимање са операционим појачавачем
30.  Јединични појачавач
31.  Опште карактеристике логичких кола
32.  Основе транзисторско-транзисторских логичких кола
33.  Карактеристике CMOS кола
34.  Основе инпулсниг кола
35.  Пример А/Д и Д/А конвертора
36.  Појам шумова
Образовни профил: Електротехничар рачунара
Наставни предмет: Програмирање 
Предметни наставник: Душан Грујић
Питања за изборни предмет
1. Алгоритми – графички запис.
2. Структура алгоритма – пример једног  алгоритма.
3. Структура програмског језика.
4. Кључне речи, идентификатори, дефиниција константи и променљивих – навести пример.
5. Основни типови података.
6. Наредбе и функције за унос и приказ података – навести пример.
7. Оператори језика – оператор доделе вредности.
8. Врсте оператора – навести пример.
9. Наредбе – подела наредби на подгрупе.
10. Наредбе гранања – вишеструког гранања – навести пример.
11. Наредбе циклуса (петље) – са коначним бројем понављања ( for ) и неодређеним бројем понављања ( while, do – while) – навести пример.
12. Низ – дефиниција,  иницијализација и  приступање елементима низа– навести пример.
13. Дефиниција функције, параметри и аргументи функције – навести пример.
14. Прототипови функција (декларација функције), позивање функције.
15. Бочни ефекти функције и рекурзивне функције – навести пример.
16. Дефинисање и иницијализација показивача – навести пример.
17. Приступ подацима помоћу показивача, показивачи и низови.
18. Показивачи и функције.
19. Дефиниције вишедимензионалног низа – пример матрице.
20. Иницијализација и приступање елементима вишедимензионалног низа – навести пример.
21. Дефиниција стринга и иницијализација стринга – навести пример.
22. Приступање елементима стринга помоћу индекса и помоћу показивача – навести пример.
23. Упознавање са основним функцијама за рад са стринговима – навести пример.
24. Модуларно програмирање – навести пример.
25. Секвенцијално и бинарно претраживање низова – навести пример.
26. Сортирање низова методом избора и методом уметања – навести пример.
27. Дефинисање и употреба структуре – навести пример.
28. Структуре и функције, структуре и показивачи. – навести пример.
29. Датотеке уопштено.
30. Отварање и затварање датотеке – навести пример.
31. Рад са текстуалним датотекама, – навести пример.
32. Рад са бинарним датотекама – навести пример.
33. Позиционирање унутар датотеке ( директан приступ) – навести пример.
34. Динамичка додела меморије – навести пример.
35. Динамички низови – навести пример.
36. Једноструко спрегнуте листе дефинисање и обилазак елемената – навести пример.
37. Додавање нових елемената на почетак , на крај или негде унутар листе – навести пример.
38. Уређивање и изостављање елемената из једноструко спрегнуте листе – навести пример.
39. Двоструко спрегнуте листе.
40. Формирање и рад са полудинамичком структуром података Стек – навести пример.
41. формирање и рад са полудинамичком структуром података Ред – навести пример.
42. Основни концепти објектно оријентисаног програмирања.
43. Дефинисање класе, функција чланови класе(поља и методе) – навести пример.
44. Конструктори и деструктори(дефинисање, позивање, врсте) – навести пример.
45. Пријатељске функције – навести пример.
46. Преклапање оператора, операторске функције – навести пример.
47. Преклапање оператора ( =, ++ и – – ) – навести пример.
48. Преклапање оператора ( ) и [ ] – навести пример.
49. Наслеђивање: дефиниција изведених клас – навести пример.
50. Виртуелне методе и апстрактне класе – навести пример.
51. Генеричке функције и класе: дефинисаење шаблона, генерисање функција и класа.
52. Руковање изузецима, пријављивање и прихватање изузетака (try-catch) – навести пример.
53. Базе података – навести пример.
54. Базе података релациони модел – навести пример.
Образовни профил: Електротехничар рачунара
Наставни предмет: Рачунари 
Предметни наставник: Бранкица Аврам
Питања за изборни предмет
1.      Делови процесора
2.      Архитектура рачунара
3.      Регистри процесора
4.      Аритметичке инструкције
5.      Логичке инструкције
6.      Наредбе за промену тока програма
7.      Формат наредби (једноадресне, двоадресне,…)
8.      Потпрограми
9.      Систем прекида
10.  Хијерархијска структура меморијског система у рачунару
11.  Технике адресирања
12.  Индиректно меморијско и индиректно регистарско адресирање
13.  Кеш меморија
14.  Оперативна меморија
15.  Стек меморија(FIFO принцип)
16.  Меморија типа Реда (LIFO принцип)
17.  Виртуелна меморија
18.  Сегментација меморије
19.  Системски софтвер
20.  Програмски преводиоци (асемблер, компилатор, интерпретатор)
21.  Услужни програми(едитор и линкер)
22.  Оперативни систем
23.  Управљање процесором
24.  Управљање меморијом
25.  Управљање периферијама
26.  Конфликти код коришћења ресурса
27.  WINDOWS XP
Образовни профил: Електротехничар рачунара
Наставни предмет: Основе аутоматског управљања
Предметни наставник: Петар Тепавац
Питања за изборни предмет
1. САУ и САР-структурна блок шема САУ
2. Класификација САУ
3. Потенциометарски претварачи линеарног помераја
4. Капацитивни претварачи линеарног помераја
5. Капацитивни претварачи угловног помераја
6. Диференцијални индуктивни трансформаторски претварачи помераја
7. Претварачи притиска са еластичном деформацијом
8. Електроотпорни претварачи температуре-шема везе електроотпорног термометра
9. Термоелектрични термометар
10. Претварачи учестаности
11. Детектори сигнала грешке. Детектор напона-потенциометар
12. Детектори напона-Витстонов мост
13. Детектор напона- операциони појачавач
14. Детектори временског кашњења
15. Регулатор са Р деловањем
16. Регулатор са I деловањем
17. Регулатор са PI деловањем
18. Регулатор са PID деловањем
19. Стабилност система
20. Бодеов критеријум стабилности
21. Хардверска конфигурација PLC контролера
22. Начин рада PLC-а
23. Инструкције LEDDER дијаграма
24. Пример програмирања у Ледеру
25. Објаснити улогу и функцију SCADA система
26. Елементи SCADA система
Образовни профил: Електротехничар рачунара
Наставни предмет: Рачунарске мреже и комуникације
Предметни наставник: Петар Тепавац
Питања за изборни предмет
1. Асинхрони и синхрони пренос
2. Класификација рљачунарских мрежа
3. OSI модел
4. Медијуми са вођеним ЕМТ
5. Медијуми са невођеним ЕМТ
6. Мобилна телефонија
7. Мултиплексни пренос
8. Модемска веза
9. Задаци слоја везе
10. Задаци слоја мреже
11. Задаци слоја транспорта
12. Слој сесије
13. Слој презентације
14. Слој апликације
15. Локалне мреже
16. Жичне локалне мреже
17. Бежичне локалне мреже
18. Заштита података на мрежи
19. Регенератор
20. Свич
21. Рутер
22. TCP/IP протоколи и Интернет
23. IP адресовање