Матурски рад

Образовни профил: Машински техничар мерне и регулационе технике
Наставни предмет: Практична настава
Предметни наставник: Милан Сердар
Тема матурског рада
1.      Мерење протока свеже паре.
2.      Мерење нивоа воде у напојном резервоару.
3.      Мерење протока напојне воде.
4.      Мерење притиска димног гаса у ложишту.
5.      Мерење нивоа воде у стартној флаши.
6.      Мерење релативног издужења турбине, CVP.
7.      Мерење релативног издужењатурбине CSP.
8.      Мерење релативног издужења турбине, CNP.
9.      Мерење аксијалног померања ротора турбине.
10.  Мерење апсолутног издужења турбине.
11.  Мерење брзине додавача и трака.
12.  Мерење брзине млина.
13.  Управљање и сигнализација ротационим загрејачем ваздуха (Luvo)
14.  Управљање и сигнализација вентилатором свежег ваздуха.
15.  Управљање и сигнализација вентилатором димног гаса.
16.  Регулација брзине додавача.
17.  Регулација температуре примарног ваздуха.
18.  Регулација притиска мазута на линији ниског притиска.
19.  Регулација притиска мазута на линији високог притиска.
20.  Регулација подпритиска у ложишта (VDG)
21.  Мерење проводљивости напојне воде.
22.  Мерење проводљивости свеже паре.
23.  Мерење температуре воде у напојном резервоару.
24.  Мерење температуре лежаја VDG-а
25.  Мерење температуре лежаја Luva.
26.  Мерење температуре лежаја VSV-а.
27.  Мерење температуре мазута пред котлом.
28.  Пнеуматска регулација горионика мазута.
29.  Локална мерења на млинском кругу.
30.  Локална мерења на систему мазутног постројења.
31.  Регулација фојта напојне пумпе.
32.  Опис и улога заптивне паре и регулација притиска и температуре.
33. Регулација температуре уља (AMOT вентила)

Изборни испит

Образовни профил: Машински техничар мерне и регулационе технике
Наставни предмет: Математика
Предметни наставник: Соња Ракић
Питања за изборни предмет
1. Рационални алгебарски изрази
2. Линеарне једначине, неједначине и функције
3. Степеновање и кореновање
4. Квадратне једначине, неједначине и функције
5. Експоненцијалне једначине, неједначине и функције
6. Логаритамске једначине, неједначине и функције
7. Тригонометрија правоуглог троугла
8. Тригонометријске једначине и функције
9. Полиедри
10. Обртна тела
11. Аналитичка геометрија
12. Низови
13. Функције, извод функције и примена извода
  14. Неодређени и одређени интеграли
Образовни профил: Машински техничар мерне и регулационе технике
Наставни предмет: Техника мерења
Предметни наставник: Милован Бранковић
Питања за изборни предмет
1. Значај технике мерења
2. Врсте мерних инструмената
3. Подела грешака мерења
4. Калибрисање инструмената
5. Дефиница притиска
6. Статички и зауставни притисак
7. Хидростатички манометри
8. Механички манометри
9. Прантлова сонда
10. Турбомерачи
11. Анемометар са загрејаном жицом
12. Дефиниција температуре
13. Дилатациони термометри
14. Термометри на принципу ширења метала
15. Дефиница влажног ваздуха
16. Дефиница релативне и апсолутне влажности
17. Инструменти за мерење влажности
18. Дефиница протока
19. Запреминско мерење протока
20. Мерење масеног протока
21. Мерење протока пригушницама
22. Дефиница фреквенције обртаја
23. Бројачи обртаја
24. Дефиница снаге и принцип мерења снаге
25. Мерење момента помоћу Пронијеве кочнице
26. Мерење момента помоћу хидрауличне кочнице
27. Намена пендлованих мотора
28. Намена торзиметра
29. Електрична мерења снаге
30. Мерне траке за мерење снаге
31. Дефиниција силе
32. Динамометри
33. Мерне траке за мерење силе.
Образовни профил: Машински техничар мерне и регулационе технике
Наставни предмет: Управњачки системи у термоенергатици
Предметни наставник: Зоран Петровић
Питања за изборни предмет
1. Механичко мерење броја обртаја
2. Електрично мерење броја обртаја
3. Живин термометар
4. Термопар
5. Манометар са бурдоновом цеви
6. У цев, подпритисак и надпритисак
7. Мерна бленда
8. Сигурносни вентил са опругом
9. Сигурносни вентил против тегом
10. Регулисање t В.П. убризгавање воде
11. Регулисање t В.П. површинским  хладњаком
12. Једноимпулсно регулисање напајања котла водом
13. Двоимпулсно регулисање напајања котла водом
14. Троимпулсно регулисање напајања котла водом
15. Мерење нивоа течности у резервоару магнетим показивањем
16. Мерење нивоа течности електричним путем
17. Регулисање притиска у резервоару.
Образовни профил: Машински техничар мерне и регулационе технике
Наставни предмет: Аутоматско управљање
Предметни наставник: Милован Бранковић
Питања за изборни предмет
1. Дефиниција система
2. Дефиниција улазних и излазних величина стања
3. Основне спреге система
4. Класификација система
5. Дефиниција објекта
6. Од којих се делова састоји објекат
7. Поремећајне величине објекта
8. Управљачке величине објекта
9. Управљање и неуправљани објекат
10. Дефиниције управљачког система
11. Дефинисање система управљања
12. Врсте управљања
13. Врсте система управљања
14. Концепти управљања
15. Основне особине отворених система аутоматског управљања
16. Особине затворених система аутоматског управљања
17. Основне особине комбинованих система аутоматског управљања
18. Функције и структуре управљачког система у отвореном SAU
19. Функција и структуре управљачког система у затвореном SAU
20. Услови за увођење аутоматског управљања објектима
21. Дефиниција једначине понашања система
22. Навести и објаснити стандардне улазне функције
23. Закон супер позиције
24. Класификација радних режима
25. Временски одзиви система
26. Координатни систем по одступањима
27. Статичка грешка и појачање
28. Основни саставни делови хидрауличких преносних органа
29. Математички модел полуге са ослонцем и без ослонца
30. Хидраулични клипни разводи
31. Хидраулични клипни мотор
32. Еластична спрега
33. Типови дејства преносних органа
34. Пропорцијални преносни органи
35. Интегрални преносни органи
36. Деференцијални преносни органи
37. PI – преносни органи
38. PD – преносни органи
39. PID – преносни органи
40. Дефиниција преносне функције
41. Одређивање преносне функције на основу једначине понашања
42. Дефиниција блок дијаграма
43. Блок дијаграм за основне спреге
44. Еквивалетни блок дијаграм
45. Дефиниција и одређивање појачања
46. Појачање сложених система
47. Веза статичке грешке и појачања
48. Везе статичких грешака затворених SAU и појачања њихових отворених кола
49. Врсте регулатора
50. Шта је пригушење, а шта сопствена учестаност система
51. Објасни појаву резонанце у систему
52. Објасни појам и наведи неке особине учестаносне карактеристике
53. Који је уобичајен начин представљања учестаносне карактеристике
54. Који је основни показатељ учестаносног одзива система
55. Који је смисао пропусног опсега
56. Која је сврха логаритамско-учестаносне карактеристике
57. Шта је релеј, а шта идеални релеј
58. Двоположајни релеј
59. Троположајни регулатор
60. Објасни појам стабилности
61. Наведи дефиницију стабилности система
62. Када је систем стабилан, када је гранично стабилан, када је нестабилан
63. Шта су нуле или коренови карактеристичног полонома
64. Наведи услове стабилности линеарних система
65. Чему служе критеријуми стабилности и како се деле
66. Наведи и објасни алгебарске критеријуме стабилности
67. Најквистов критеријум стабилности
68. Бодеов критеријум стабилности
69. Какав утицај има фактор појачања, односно само појачање отвореног кола затворених SAU на њихову стабилност
70. У којим се приликама користи метода D разлагања и шта она гарантује систему
71. Објасни правило шрафирања код методе D разлагања
72. Наведи дефиницију методе геометријског места коренова
73. Чему служе и зашто се примењују методе подешавања параметара регулатора
Образовни профил: Машински техничар мерне и регулационе технике
Наставни предмет: Термоенергетски процеси
Предметни наставник: Зоран Петровић
Питања за изборни предмет
1. Промена стања воде и водене паре при загревању
2. Топлотна шема парног блока
3. Термодинамички циклус рада п. блока без догревања водене паре
4. Термодинамички циклус рада п. блока са догревањем водене паре
5. Регенеративни загревач напојне воде
6. Екрански котао са добошем
7. Бенсон котао
8. Сулцер котао
9. Рамин котао
10. Козао утилизатор
11. Водогрејни котао
12. Топлотна неравност
13. Природна и принудна циркулација
14. Загрејач ваздуха са чели цевима
15. Ротациони загрејач ваздуха – Љунгстрем
16. Начин преношења топлоте
17. Прегрејач паре
18. Конвективни прегрејач паре
19. Бифлукс
20. Трифлукс
21. Издвајање метала из угла
22. Дробилица
23. Шема спрашивања угља
24. Додовач угља
25. Спорходни млин са куглама
26. Средњеходни млин са куглама
27. Средњеходни млин са клатнима
28. Вентилаторски млин
29. Крамеров млин
30. Регистар горионик
31. Сагоревање у слоју, ланчаста решетка
32. Непокретна решетка
33. Механичко убацивање угља на слој
34. Пнеуматско набацивање угља на слој
35. Топлотна шема гасног блока
36. Побољшање гасног блока
37. Термодинамички циклус рада гасног блока
38. Промене стања гаса
39. Гасна турбина
40. Аксијални турбокомпресор
41. Радијални турбокомпресор
42. Турбомлазни мотор
43. Пресек гасног блока
44. Подела парних турбина
45. Де Лавалова парна турбина
46. Картисова парна турбина
Образовни профил: Машински техничар мерне и регулационе технике
Наставни предмет: Дигитални системи и процесни рачунару
Предметни наставник: Нада Ковачевић
Питања за изборни предмет
1. Системи бројева
2. Претварање бројева из децималног у бинарни систем и обрнуто
3. Аритметика у бинарном систему бројева
4. Бинарни кодови
5. Дефиниција основних логичких операција и њихове особине
6. Техника извођења основих логичких функција
7. Сложене логичке функције
8. Канонички облици логичких функција
9. Логички дијаграм
10. Минимизовање логичке функције
11. Комбинациона логичка кола
12. Поступак пројектовања комбинационих логичких кола
13. Аритметичка логичка кола
14. Претварачи кодова
15. Бинарни сабирачи
16. Децимални сабирач
17. Упоређивач
18. Декодер
19. Асихрона секвенцијална логичка кола
20. Флип – флопови
21. Пулсни флип – флопови
22. Регистри и бројачи, примена
23. Бинарни давачи
24. Техничка извођења бинарних давача
25. Електромагнетно активирани електрични прекидачи
26. Полупроводнички логички елементи
27. Пнеуматски и хидраулички логички елементи
28. Извршни органи бинарног дејства
29. Коначни аутомат
30. Комбинациони коначни аутомат, пример
31. Секвенцијални коначни аутомат, пример
32. Програмабилни коначни аутомат, његова структура и саставни делови
33. Примене програмабилног аутомата
34. Процесни рачунар, основни делови
35. Микропроцесор и његове основне карактеристике
36. Архитектура и рад микропроцесора
37. Структурни дијаграми САУ са процесним рачунаром за различите концепте аутоматског управљања
38. A/D и D/A претварачи
39. Одабирач и продуживач
40. Објаснити упрошћено електронско техничко извођење одабирача и продуживача
41. Математички модел САУ са процесним рачунаром
42. Критеријуми стабилности дискретног система
43. Одзив и алгоритми управљања дискретног система
44. Програмирање процесног рачунара