30 ученика

Економски техничар је изузетно атрактивно занимање које ученицима пружа изузетне могућности за запошљавање и за наставак школовања.

Похађањем овог образовног профила стичу се неопходна знања из економије, организације и менаџмента предузећа, кроз наставне предмете: Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Пословна информатика, Статистика, Уставно и привредно право, Монетарна економија и банкарство, Комерцијално познавање робе, Маркетинг, Савремена пословна коресподенција. Изучавањем општеобразовних предмета стичу се сва неопходна знања за живот и развија општа култура.

По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, ученици могу да се запосле у свим врстама предузећа: банкама, поштама, туристичким и угоститељским предузећима, у осигурању, образовним и културним институцијама, могу да оснивају сопствена предузећа и баве се предузетништвом. На радним местима на којима се запошљавају економски техничари, већина послова се обавља на рачунарима, за шта се ученици оспособљавају кроз програм наставних предмета Савремене пословне коресподенције и Пословне информатике.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИ IV 4 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3/102
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3/102
СОЦИОЛОГИЈА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2/68
МАТЕМАТИКА 3/102
ВЕРСКА НАСТАВА (изборни предмет) 1/34
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (иозборни предмет) 1/34
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 2/68
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 2/68
РАЧУНОВОДСТВО 2+2/68+68 (блок 30)
СТАТИСТИКА 2/68
УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО 2/68
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО 2/68
МАРКЕТИНГ 2/68
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 0+2/0+68