30 ученика

Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствених евиденција, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата, састављање извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација итд. Предвиђени су и предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа (економика предузећа, канцеларијско пословање, статистика, право). Такође, током школовања ученици стичу знања из опште културе и образовања путем учења страних језика, рада на рачунару, употребе софтвера итд.

Практичне вештине, неопходне за обављање финансијско-рачуноводствених послова ученици стичу у виртуелним предузећима која се оснивају у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука.

Финансијски администратори налазе радно место у рачуноводственим службама предузећа различитих делатности, као и у банкама, осигуравај ућим компанијама, установама, удружењима, а нарочито у агенцијама које пружају књиговодствене услуге или обављају послове ревизије.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИ I/4 Недељна/годишња норма II /4 Недељна/годишња норма III /4 Недељна/годишња норма IV /5 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3/111 3/108 3/105 3/96
СТРАНИ ЈЕЗИК 2/74 2/72 2/70 2/64
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2/74 2/72 2/70 2/64
МАТЕМАТИКА 3/111 3/108 3/105 3/96
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 0+2/0+74
ИСТОРИЈА 2/74 2/72
ЛИКОВНА КУЛТУРА 1/35
ГЕОГРАФИЈА 2/74
БИОЛОГИЈА 2/74
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 2/64
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ ВЕРСКА НАСТАВА 1/37 1/36 1/35 1/32
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV
ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ 3/111 2/72
РАЧУНОВОДСТВО 1+2/37+74 2+2/72+72 2+2/70+70 2+2/64+64
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 2/74 2/72 2/70 2/64
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 0+111 2/72
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 2/74 2/72 2/70
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 2/72
ПРАВО 2/72 2/70
ФИНАНСИЈСКО РАЧУВОДСТВЕНА ОБУКА 0+3/0+108 (блок 30) 0+4/0+140 (блок 60) 0+4/0+128 (блок 90)
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 2/70
НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА 2/70
СТАТИСТИКА 0+3/0+96
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 0+2/0+64
РЕВИЗИЈА 2/64
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2/70 ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 1/32 ИЗАБРАНИ СПОРТ 1/32 ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ