30 ученикаДУАЛНО

Један део школовања будућих електромонтера одвија се у школи, а други у компанији ЈП Електропривреда Србије, огранак Београд-Обреновац.

Школовање ученика у иновираном профилу електромонтер мрежа и постројења одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Један део школовања будућих електромонтера одвија се у школи, а други у компанији ЈП Електропривреда Србије, огранак Београд-Обреновац, Термоелектране „Никола Тесла А и Б“, која сарађује са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење кроз рад у компанији почиње од друге године школовања и реализује се у другој години два дана, а у трећој годни три дана недељно.

Kомбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

По завршетку школовања ученик у овом образовном профилу је стекао следеће стручне компетенције:

  • Организовање рада у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду
  • Извођење електромонтажних радова на водовима
  • Извођење електромонтажних радова на електроенергетским постројењима
  • Извођење прикључења на дистрибутивну мрежу
  • Отклањање кварова опреме на терену и у радионици

Предвиђено је да ученици током прве године школовања стичу основна практична знања у школској радионици, а током друге године проводе два дана у предузећу, а у трећој години три дана у предузећу где реализују учење кроз рад.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИ I/6 Недељна/годишња норма II Недељна/годишња норма III/6 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3/111 2/70 2/62
СТРАНИ ЈЕЗИК 2/74 2/70 1/31
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2/74 2/70 2/62
МАТЕМАТИКА 2/74 2/70 1/31
ИСТОРИЈА 2/74
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 0+2/0+74
ГЕОГРАФИЈА 1/37
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1/37
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 1/31
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ ВЕРСКА НАСТАВА (изборни предмет) 1/37 1/35 1/31
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1/35 1/31 ИСТОРИЈА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ I/6 Недељна/годишња норма II Недељна/годишња норма III/6 Недељна/годишња норма
ФИЗИКА 2/74 /td>
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 2/74
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 0+1/0+37
ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА 0+0+6/0+0+222
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 3+1/111/37 2/70
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА 2+1/70+35
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 2/70
ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА 1/37 2/70 2/62
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ 1/35 2/62
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 0+1/0+31
ПРАКТИЧНА НАСТАВА 0+0+12/0+0+420 (60 блок) 0+0+18/0+0+558 (60 блок)