30 ученикаДУАЛНО

По завршетку школовања ученик је оспособљен да израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима, заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем, контролише квалитет рада при заваривању.

Практична настава је у првом разреду заступљена са 6 часова недељно, у другом разреду 14 (два дана) , док је у трећем разреду 21 час недељно (три дана).

Ученицима је омогућен рад на апарату за симулацију заваривања за реализацију практичне наставе, али и појединих теоријских наставних предмета.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИ I/8 Недељна/годишња норма II/7 III Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3/105 2/70 2/62
СТРАНИ ЈЕЗИК 2/70 2/70 1/31
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2/70 2/70 2/62
МАТЕМАТИКА 2/70 2/70 1/31
ИСТОРИЈА 2/70
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 0+2/0+70
ГЕОГРАФИЈА 1/35
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1/35
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 1/31
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ /ВЕРСКА НАСТАВА 1/35 1/35 1/31
Изборни предмети 1/35 ИСТОРИЈА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 0+3/0+105
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 2/70
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА 2/70
МАПИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 0+3/0+105
ТЕХНИЧКА ФИЗИКА 2/70
ТЕХНОЛОГИЈА БРАВАРСКИХ РАДОВА 0+3/0+105
ОСНОВЕ БРАВАРСКИХ РАДОВА- практична настава 0+0+6/0+0+210 (60 блок)
ТЕХНОЛОГИЈА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА И ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ 0+3/0+105
МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ПРОЦЕСНА ОПРЕМА 0+0+12/0+0+420 60 БЛОК
ТЕХНОЛОГИЈА ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА 0+3/0+93
ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ- практична н. 0+0+21/0+0+558 (90 блок)
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 0+2/0+62