30 ученика

Стицањем теоријских и практичних знања ученици знају да рукују и одржавају мерне и регулационе компоненте енергетских постројења. Контролишу, прате и утврђују исправност компоненти, утврђују кварове, надгледају ремонт уређаја за аутоматску регулацију процеса производње. Ученик је оспособљен да проверава, испитује и баждари инструменте за мерење различитих физичких величина- температуре, протока, брзине, нивоа итд.

При раду примењује техничко-технолошку документацију. Могућност запошљавања је у термоелектранама, топланама, комуналним и др. организацијама . Постоје широке могућности запошљавања, а задовољени су и услови потребни за наставак школовања.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИ I/1 Недељна/годишња норма II /1 Недељна/годишња норма III /1 Недељна/годишња норма IV /1 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3/111 3/111 3/108 3/96
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2/74 2/74 2/72 2/64
СОЦИОЛОГИЈА 2/72
ФИЛОЗОФИЈА 2/64
ИСТОРИЈА 2/74 2/74
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 1/37
ЛИКОВНА КУЛТУРА 1/37
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2/74 2/74 2/72 2/64
МАТЕМАТИКА 4/148 4/148 4/144 4/128
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТ. 0+2/0+74
ГЕОГРАФИЈА 2/74
ФИЗИКА 2/74 2/74
ХЕМИЈА 2/74
БИОЛОГИЈА 2/74
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 1/32
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ /ВЕРСКА НАСТАВА 1/37 1/37 1/36 1/32
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 2/74
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 0+3/0+111
МЕХАНИКА 2/74 2/74
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 2/74
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 2/74 2/72
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ 2/74
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 2/72
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА 2/74
ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКА 2/72
АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ 3/108 2+1/64+32
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА У САУ*** 2/72
ТЕХНИКА МЕРЕЊА 1+1/36+36
УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ У ТЕРМОЕНЕРГЕТИЦИ 2+2/64+64
ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ И ПРОЦЕСНИ РАЧУНАРИ 2+2/64+64
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ 2/64
ПРАКТИЧНА НАСТАВА 0+0+3/ 0+0+111 0+0+4/ 0+0+148 0+0+5/0+0+180 (+30блок) 0+0+5/0+0+160 (+60 блок)