Skip to main content

Како је средњим школама омогућено прибављање
документа Извод из матичне књиге рођених за ученике
који се уписују у први разред службеним путем,
електронски, у складу са Законом о електронској управи,
родитељи / други законски заступници ученика нису у
обавези да приликом уписа достављају извод из МКР, јер ће
исти школа прибавити.

Директор школе

Рајка Бабић