Skip to main content

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да је Техничка школа размотривши услове у којима ради (првенствено просторни услови) и изјашњавање родитеља/других законских заступника ученика, на седници Наставничког већа одржаној 20.августа 2020.године донела одлуку да од 1.септембра ради по препорученом Комбинованом моделу рада (допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-00027/2020-15 од 12.08.2020 са стручним упутсвима).

Резултати изјашњавања родитеља су следећи:

 • Комбиновани модел рада: 89%
 • Online рад: 5%
 • Родитељи се нису изјаснили: 6%

Комбиновани модел рада у Техничкој школи у Обреновцу подразумева следеће:

 • Ради се у две смене које се недељно мењају
  • смена A) електротехника од 1-4.разреда и трговина од 1-3.разредасмена
  • Б) машинство од 1-4.разреда и економија од 1-4.разреда;
 • Сва одељења у школи деле се у две групе (подела група иде по азбучном реду из прозивника) и ученици једне групе нпр. једне недеље долазе у школу на наставу, док следеће недеље наставу прате Online; за другу групу је обрнуто-прве недеље наставу прате Online, а наредне недеље долазе у школу на наставу;Ово важи за све часове општеобразовних предмета и теоријских часова стручних предмета, за изборне предмете.

  Часови вежби и часови практичне наставе који се реализују сталном поделом на групе (2 или 3 групе у зависности од образовног профила), а у складу са Правилницима који прописују начин поделе у групе за одређене предмете, реализују се сваке недеље у школским лабараторијама, учионицама и радионицама, по важећем распореду часова.

 • Часови трају по 30 минута у школи
 • Свако одељење има једну учионицу у којој су сви часови по распореду (осим када су часови вежби, практичне наставе)-на сајту је истакнут и распоред одељења по учионицама
 • На програмима РТС-а биће емитован програм седам општеобразовних предмета и појединих стручних предмета
 • Сваки ученик има обавезу да има прописани уџбеник, свеску и прибор за рад у складу са информацијама које добије у току прве две недеље од предметних наставника.
 • Изабрана платформа за реализацију Online наставе је google учионица;
  правила рада и понашања у google учионици апсолутно су иста као и у школи; наставник пре часа поставља наставни материјал у google учионицу за све ученике и сви су дужни да се са тим материјалом упознају, тј да га прочитају, погледају и сл.
  Сваки наставник има могућност да током трајања часа са једном групом у школи, путем weba укључи и групу која прати наставу те недеље online и ученици учествују у раду (користити google meet, zoom јер су свим ученицима који имају лаптоп, smart телефон или таблет уређај, лако доступни и бесплатни алати за учење на даљину).
 • Практична настава (учење за рад код послодавца) за ученике у дуалним профилима 2 и 3.разреда реализоваће се код послодавца када наставници о томе обавесте ученике (уколико се не промени ситуација, о чему ће ученици бити обавештени).

Оцењивање ученика се реализује искључиво у школи;

за ученике чији су се родитељи изјаснили да ученик прати наставу Online– у договору са одељењским старешином предметни наставник одређује термине за одговарање-проверу знања ученика у школи, уз  примену свих прописаних мера заштите здравља ученика у условима присуства Covid 19 (у посебној учионици очишћеној одговарајућим, дозвољеним средствима за чишћење и дезинфецију површина; максимално троје људи у учионици-предметни наставник и неко из стручног већа за предмет, односно одељењски старешина или стручни сарадник и ученик који одговара, на прописаном одстојању од 2 м, уз обавезно ношење личне заштитне опреме).

Сви ученици су у обавези и да раде писмене задатке за предмете за које је то прописано такође у школи, у термину који одреди наставник. Задаци не морају бити идентичног садржаја, али морају бити исте тежине за све ученике подељене у групе за рад у тренутним условима.

-Молимо родитеље ученика који немају техничких могућности (интернет везу, уређај –таблет, паметни телефон или лаптоп са камерицом и звучником) да са тим, без устручавања, упознају одељењског старешину како би Школа ученицима сваке друге недеље, по потреби штампала материјал који није у уџбеницима и свескама за наставни предмет.

-Током часа у школи није дозвољена употреба мобилног телефона док то ученицима наставник не каже и то искључиво за рад током часа (Регулисано Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика у Техничкој школи).

-Свакој google учионица приступ ће имати  педагог, психолог школе и директор

-Само током септембра родитељ није у обавези да одељењском старешини достави лекарско оправдање, већ само да путем телефона обавести о томе да у конкретном периоду ученик неће похађати наставу у школи (али је ученик дужан да прегледа материјале у google учионици).

-Дозвољено је да уколико се родитељ и ученик предомисле о начину похађања наставе, ученик са учења на даљину пређе на комбиновани модел рада, претходно о томе обавештава одељењског старешину.

-Родитељи и даље обавезно  увидом у ес дневник прате напредак ученика, као и да прате изостајање са наставе; обавезни су да контактирају са одељењским старешином и интересују се за напредовање ученика; у случају да нема коментара о напредовању детета-уписаних активности и да нема оцена из појединих предмета, потребно је да родитељ о томе одмах обавесте одељењског старешину; уколико се у року од 10 дана и даље не виде уписане активности или оцене, обавестити путем маила стручног сарадника-педагога или психолога; уколико и након тога не буде промена у ес дневнику, молимо вас да контактирате директора Школе на школски маил (све маил адресе су истакнуте на сајту школе).

-Школа као и до сада организује редовна дежурства наставника и помоћно-техничког особља у школи.

-Моле се родитељи да без преке потребе не долазе у школу, осим у хитним и неодложним ситуацијама, претходно је потребно телефонски обавестити о потреби одељењског старешину и заказати термин. Сваки долазак се заказује телефонским путем (код одељењског старешине, предметног наставника, стручног сарадника, директора, секретара школе).

-Толеранција Школе на појаву случајева вршњачког насиља, дисриминације, случајева занемаривања, злостављања и даље је 0%, те вас молимо да одмах у случају да имате сазнање обавестите одељењског старешину или директора школе.

МЕРЕ  ЗАШТИТЕ  ЗДРАВЉА  УЧЕНИКА  У  ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

(на основу Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе из дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-00027/2020-15 од 12.08.2020)

ПРИДРЖАВАЊЕМ НАВЕДЕНИХ МЕРА СВАКИ УЧЕНИК ШТИТИ СЕБЕ, ОНЕ КОЈЕ ВОЛИ И ОНЕ СА КОЈИМА КОД КУЋЕ СВАКОДНЕВНО ДОЛАЗИ У КОНТАКТ. СА ДРУГЕ СТРАНЕ ПОЈЕДИНАЦ НЕМА  ПРАВО ДА УГРОЗИ  БИЛО КОГА.

-Ученик не долази у школу уколико има повишену телесну температуру и знаке инфекције дисајних путева (цурење секрета из носа, болови у грлу, кашаљ).

-Пре поласка у школу треба детету измерити телесну температуру.

-Ученик у школу може ући само са заштитном маском преко уста и носа (било која маска-хируршка, епидемиолошка, платнена), које је у обавези да има и у учионици, лабараторији, школској радионици, током часова када одговара, обраћа се некоме; када је посвећен писању, читању у себи, када се никоме не обраћа, може спустити маску испод браде.

Ученик који одбије да носи маску у наведеним ситуацијама подлеже процедурама за кршење обавеза ученика у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, и неће моћи да у тим условима похађа наставу.

-Обавезно држање сигурне дистанце од 2 м у ходницима школе, у школском дворишту, током одласка у тоалет у ком је могуће да уђе онолики број ученика колико је кабина на располагању.

-У школској клупи седи само један ученик и није дозвољено премштање, односно мењање распореда седења; забрањено је пипање туђе клупе.

-Препоручујемо да се ученик уздржава од пипања било чега у школском простору што му није неопходно.

-Редовно прати руке у школским тоалетима са топлом водом и сапуном (пре јела, после јела, пре и после коришћења тоалета, пре и после обављања хигијене носа, уста; по доласку у школу, али  икада ученик има потребу и пре изласка из школе).

-Сав отпад се баца у постављене корпе за одлагање смећа.

-Ученик слободно може уколико жели у рачунарским кабинетима, лабараторијама и радионицама носити и заштитне рукавице (правила рада у школским радионицама захтевају други тип заштитних рукавица).

-Током часова физичког васпитања обавезно поштовати налоге и препоруке предметног наставника. Часови наставе Физичког васпитања реализоваће се у спортској хали ЈП Спортско културног центра Обреновац у складу са препорукама за реализацију часова (без колективних спортова, све активности уз прописану дистанцу и програм прилагођен тренутној ситуацији).

-Током школских одмора не стварати гужве; током великих одмора препоручљиво је боравити у школском дворишту.

-Неопходно је да ученик на прописан начин користи дозере са дезинфекционим средством који су распоређени у школском простору. Није дозвољена злоупотреба дозера (ударање, ломљење, скидање из лежишта).

-Потребно је да ученик на ходницима, у тоалетима поштује обележене тачке за држање безбедног одстојања, прати путоказе и слично ради сопствене безбедности.

-Молимо вас да увек пријавите уочене недостатке у испуњавању обавеза које Школа има према ученику како бисмо их одмах отклонили.

-Уколико се код ученика или родитеља појаве симптоми, потврди присуство Covid 19, потребно је да  одмах, без одлагања, обавестите одељењског старешину.

ОБАВЕЗЕ  ШКОЛЕ (које горе нису поменуте)

-Школа је определила једну просторију у којој би боравио ученик код кога се током боравка у школи појаве симптоми заразе Covid 19. Ученик ће одмах бити смештен у просторију уз све мере заштите и са учеником ће бити стручни сарадник који је тада у смени (обезбеђене су маска, визир и рукавице за боравак у овој просторији). Када ученика безбедно сместимо одмах обавештавамо родитеља који неодложно долази по ученика и води га у Covid амбуланту при Дому здравља.

-Школа је обезбедила безконтактни топломер и у било ком тренутку могуће је на захтев ученика проверити телесну температуру.

-Школа је у обавези да о постојању случаја сумње  и потврђених случајева заразе обавести Школску управу Београд (без идентификовања ученика и породице).

-Школа је у обавези да пре почетка школске године у сарадњи са надлежном службом обезбеди дезинфекцију школског простора.

-Школа је обезбедила чишћење и дезинфекцију свих најчешће додириваних површина –кваке, ручке на прозорима, површине клупа, врата на тоалетима и  учионицама и улазима у школу, школски тоалети од пода до плафона, славине, прекидачи, школски прибор-шестари, лењири и сл, реквизити за часове физичког, тастатуре и мишеви у рачунарским кабинетима (пред почетак смене, током паузе између смена, након завршетка свих часова) и то средствима на бази 70% алкохола и након механичког чишћења видно запрљаних површина.

-Разговори са ученицима по потреби, као и константно подсећање на значај примене мера личне заштите, одржавања редовне личне хигијене, последицама небриге о здрављу у тренутној ситуацији и уопште.

-Школа има обавезу да у сарадњи са локалном самоуправом (ГО Обреновац и Град Београд-Секретаријат за образовање и дечју заштиту) обезбеђује довољне количине средстава за чишћење простора, средстава за дезинфекцију на бази 70% алкохола, дозера за дезинфекцију руку, маске за запослене, сапуне за руке и тоалет папир.

Наставничко веће Техничке школе и

Директор школе

Рајка Бабић

Контакти:

Директор:teh.skola.obr@gmail.com

Педагог:serafim5791215@gmail.com

Психолог:djuric.dragana@hotmail.com